1. Закон о јавним службама (“Службени гласник РС” бр. 42/91, 74/94, 79/05,81/05,83/05,83/14)
 2. Закон о култури (“Службени гласник РС” бр. 72/09)
 3. Закон о утврђивању одређених надлежности аутономне покрајине (“Службени гласник РС” бр. 67/12)
 4. Закон о културним добрима (“Службени гласник РС” бр. 71/94,52/2011, 99/11)
 5. Закон о планирању и изградњи (“Службени гласник РС” бр. 72/09, 81/09,64/10,98/13)
 6. Кривични законик (“Службени гласник РС” бр. 72/09,11/09,121/12,104/13)
 7. Извршни прописи Закона о културним добрима (правилници и решења Министарства културе):
  • Правилник о ближим условима за почетак рада и обављања делатности установа културе (“Службени гласник РС” бр. 21/95)
  • Правилник о начину вођења евиденције непокретности које уживају предходну заштиту (“Службени гласник РС” бр. 19/95)
  • Правилник о обрасцима за документацију која се води о археолошким ископавањима и истраживањима (“Службени гласник РС” бр. 102/06)
  • Правилник о подацима који се уписују у регистар , начину вођења Регистра и Централног регистра непокретних културних добара и о документацији о овим културним добрима (“Службени гласник РС” бр. 30/95, 37/95)
  • Правилник о стављању ознака на непокретна културна добра (“Службени гласник РС” бр. 51/96)
  • Решење о утврђивању тњериторије Завода за заштиту културних добара (“Службени гласник РС” бр. 48/95)
 8. Међународне конвенције
ВРХ