Republički zavod za zaštitu spomenika kulture - Beograd

Na osnovu člana 38. tačka 9). a u vezi čl. 23, 26. i 27. Statuta Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture br. 11-772/2018 od 15.10.2018. i na osnovu Odluke Upravnog odbora broj: 11-812/2018 od 07.11.2018. godine, Upravni odbor Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture raspisuje

JAVNI KONKURS

ZA IZBOR DIREKTORA

REPUBLIČKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE

Na konkurs za izbor direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Beogradu, može se javiti kandidat koji ispunjava sledeće uslove:

 1. Visoko obrazovanje: na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih nauka (ekonomske, pravne, istorijske i arheološke), tehničko-tehnoloških nauka (arhitektura, građevinsko inženjerstvo, tehnološko inženjerstvo), prirodno-matematičkih nauka (fizičko-hemijske i hemijske) i polja umetnosti (likovne umetnosti, primenjene umetnosti i dizajn);
 2. najmanje pet godina radnog iskustva u struci;
 3. da kandidat ima iskustvo u rukovođenju različitim organizacionim oblicima - osnovnim i unutrašnjim (direktor, zamenik, pomoćnik direktora, rukovodilac unutrašnje organizacione jedinice ustanova ili drugog pravnog lica, itd.) ili iskustvo u aktivnostima rukovođenja pri realizaciji projekata;
 4. da se protiv kandidata ne vodi istraga i da nije podignuta optužnica za krivična dela za koja se goni po službenoj dužnosti, kao i da nije osuđivan za krivična dela koja ga čine nedostojnim za obavljanje dužnosti direktora;
 5. znanje stranog jezika;
 6. znanje rada na računaru;
 7. državljanstvo Republike Srbije;
 8. opšta zdravstvena sposobnost.

Kandidat uz prijavu podnosi sledeće dokaze:

 1. predlog programa rada i razvoja Zavoda za period od četiri godine;
 2. diplomu o stečenoj stručnoj spremi;
 3. dokaz o radnom iskustvu (ugovori, potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se može utvrditi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kojem periodu je stečeno radno iskustvo);
 4. biografiju sa bibliografijom svojeručno potpisanu koja sadrži podatke o dosadašnjem radu i ostvarenim rezultatima;
 5. uverenje, ne starije od šest meseci, da se protiv kandidata ne vodi istraga i da protiv njega nije podignuta optužnica za krivična dela za koja se goni po službenoj dužnosti;
 6. uverenje da kandidat nije pravnosnažno osuđivan, izdato posle dana objavljivanja konkursa;
 7. uverenje o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od šest meseci);
 8. izvod iz matične knjige rođenih;
 9. fotokopiju lične karte;
 10. dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti – lekarsko uverenje izdato od strane zdravstvene ustanove registrovane za izdavanje uverenja;
 11. dokaz o znanju stranog jezika (potvrda o položenom ispitu na studijama ili uverenje – potvrda ustanove ili škole stranih jezika i sl.) i dokaz o poznavanju osnovnih programa za rad na personalnom računaru (uverenje – potvrda ustanove ili škole računara i sl.).

Dokazi iz stava 1. ovog člana prilažu se u originalu ili kopiji overenoj kod nadležnog organa.

Prilikom sastavljanja liste kandidata, Upravni odbor će ceniti i sledeće činjenice:

 1. da kandidat poznaje poslovanje ustanova kulture;
 2. da kandidat poseduje visoko razvijene stručne i organizacione sposobnosti i znanja; iskustva i reference u oblasti zaštite kulturnog nasleđa, a posebno zaštite nepokretnog kulturnog nasleđa kao i referentne naučne radove;
 3. kvalitet predloženog programa rada i razvoja Zavoda iz podnete konkursne dokumentacije.

Upravni odbor će u roku od 30 dana od dana završetka konkursa izvršiti izbor kandidata i predlog liste kandidata sa mišljenjem i zapisnikom o obavljenom razgovoru dostaviti ministarstvu nadležnom za poslove kulture.

Direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture imenuje Vlada Republike Srbije na period od četiri godine na osnovu predloga Upravnog odbora Zavoda, koji je prethodno prihvaćen od strane ministarstva nadležnog za poslove kulture.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova sa naznakom „Konkurs za izbor direktora“ dostavljaju se u zatvorenoj koverti poštom ili lično na adresu: Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, 11000 Beograd, Radoslava Grujića br. 11, radnog dana od 09 – 15 časova, u roku od 15 dana računajući od narednog dana od dana objavljivanja.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje i biće odbačene.

Sva obaveštenja o javnom konkursu mogu se dobiti na telefon 011/2451 642 kontakt osoba Branislav Orlić.

Preuzmite konkurs (PDF - 132 KB)

Povezane aktuelnosti: Sednica Upravnog odbora

VRH