Osnov za polaganje stručnog ispita

Pravilnika o Programu i načinu polaganja stručnog ispita u delatnosti zaštite kulturnih dobara objavljen je u „Službenom glasniku RS“, br. 83/2020 od 10.6.2020. godine, a stupio na snagu 18.6.2020. godine. - PDF - 6.22 MB

Termini polaganja stručnog ispita

Stručni ispit se, po pravilu, polaže u dva ispitna roka, i to u drugoj polovini maja, odnosno drugoj polovini novembra tekuće godine.

Prijava za polaganje stručnog ispita u majskom roku podnosi se najkasnije do 15. marta, a za polaganje stručnog ispita u novembarskom roku najkasnije do 15. septembra tekuće godine.

Prijava ispita

Prijave za polaganje stručnog ispita podnose na Formularu - MS Word - 48.0 KB

Napomena: U slučaju da kandidat samostalno podnosi prijavu, u formularu ne popunjava delove koji se odnose na ustanovu.

Uz Prijavu za polaganje stručnog ispita neophodno je dostaviti:

  • Fotokopiju diplome o stečenom stepenu stručne spreme
  • Potvrdu ustanove u kojoj je kandidat zaposlen o dužini stručnog osposobljavanja
  • Dokaz o uplati 30.000,00 dinara na ime troškova polaganja stručnog ispita na žiro račun Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture br. 840-31120845-93. Model:97, Poziv na broj: 5402358040174231400

Napomena: Račun na ime troškova polaganja stručnog ispita izdaje Služba računovodstva Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, nakon utvrđivanja liste kandidata koji ispunjavaju uslove za polaganje stručnog ispita

Sadržina stručnog ispita

Stručni ispit se sastoji od:

I)

Usmenog dela – u skladu sa posebnim delom Pravilnika o Programu i načinu polaganja stručnog ispita u delatnosti zaštite kulturnih dobara kandidati polažu sledeće predmete:

Kandidati sa stečenim visokim obrazovanjem:

Kandidati sa stečenim srednjim obrazovanjem:

  • Ustavno uređenje i propisi u oblasti zaštite kulturnih dobara i rada ustanova kulture
  • a) Istorija, teorija, značaj i uloga zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara

    b) Metodologija istraživanja, proučavanja, valorizacije, evidencije i dokumentovanja nepokretnih kulturnih dobara, prezentacija i interpretacija nepokretnog kulturnog dobra

    v) Postupci, metode, tradicionalne tehnike, materijali u tehničkoj zaštiti kulturnih dobara

  • Digitalizacija

Napomena: Spisak literature je isti za sve kandidate

II)

Pismenog dela – koji podrazumeva pismeni rad napisan pod nadzorom mentora (stručnjak, konzervator iz zavoda koji prijavljuje kandidata ili je radio sa njim kao spoljnim saradnikom)

Kandidat dostavlja pismeni rad najkasnije 15 dana pre početka stručnog ispita.

Kandidat može pristupiti usmenom polaganju ispita ako je njegov pismeni rad pozitivno ocenjen.

KOMISIJA ZA POLAGANjE STRUČNOG ISPITA - PDF - 692 KB

VRH