Основ за полагање стручног испита

Правилника о Програму и начину полагања стручног испита у делатности заштите културних добара објављен је у „Службеном гласнику РС“, бр. 83/2020 од 10.6.2020. године, а ступио на снагу 18.6.2020. године. - ПДФ - 6.22 MB

Термини полагања стручног испита

Стручни испит се, по правилу, полаже у два испитна рока, и то у другој половини маја, односно другој половини новембра текуће године.

Пријава за полагање стручног испита у мајском року подноси се најкасније до 15. мартa, а за полагање стручног испита у новембарском року најкасније до 15. септембра текуће године.

Пријава испита

Пријаве за полагање стручног испита подносе на Формулару - MS Word - 48.0 KB

Напомена: У случају да кандидат самостално подноси пријаву, у формулару не попуњава делове који се односе на установу.

Уз Пријаву за полагање стручног испита неопходно је доставити:

  • Фотокопију дипломе о стеченом степену стручне спреме
  • Потврду установе у којој је кандидат запослен о дужини стручног оспособљавања
  • Доказ о уплати 30.000,00 динара на име трошкова полагања стручног испита на жиро рачун Републичког завода за заштиту споменика културе бр. 840-31120845-93. Модел:97, Позив на број: 5402358040174231400

Напомена: Рачун на име трошкова полагања стручног испита издаје Служба рачуноводства Републичког завода за заштиту споменика културе, након утврђивања листе кандидата који испуњавају услове за полагање стручног испита

Садржина стручног испита

Стручни испит се састоји од:

I)

Усменог дела – у складу са посебним делом Правилника о Програму и начину полагања стручног испита у делатности заштите културних добара кандидати полажу следеће предмете:

Кандидати са стеченим високим образовањем:

Кандидати са стеченим средњим образовањем:

  • Уставно уређење и прописи у области заштите културних добара и рада установа културе
  • а) Историја, теорија, значај и улога заштите и очувања непокретних културних добара

    б) Методологија истраживања, проучавања, валоризације, евиденције и документовања непокретних културних добара, презентација и интерпретација непокретног културног добра

    в) Поступци, методе, традиционалне технике, материјали у техничкој заштити културних добара

  • Digitalizacija

Напомена: Списак литературе је исти за све кандидате

II)

Писменог дела – који подразумева писмени рад написан под надзором ментора (стручњак, конзерватор из завода који пријављује кандидата или је радио са њим као спољним сарадником)

Кандидат доставља писмени рад најкасније 15 дана пре почетка стручног испита.

Кандидат може приступити усменом полагању испита ако је његов писмени рад позитивно оцењен.

КОМИСИЈА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА - ПДФ - 692 KB

ВРХ