Republički zavod za zaštitu spomenika kulture - Beograd

Na osnovu člana 27. stav 2. Zakona o javnoj svojini ( „Službeni glasnik RS“, br. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 – dr. zakon i 108/16) čl. 25. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom i davanja u zakup stvari u javnoj svojini, odnosno pribavljanja i ustupanja iskorišćavanja drugih imovinskih prava, kao i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda ("Sl. glasnik RS", br. 16/2018), Odluke direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulutre broj 11-63/2020 od 03.03.2020. i 11-63/2020-2 od 09.09.2020. i Rešenja direktora o obrazovanju Komisije za prodaju automobila broj 11-63/2020-1 od 03.03.2020. i 11-63/2020-3 od 09.09.2020. objavljuje:

O G L A S RADI OTUĐENjA AUTOMOBILA U SVOJINI REPUBLIČKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA PRIKUPLjANjEM PISMENIH PONUDA

PREDMET OTUĐENjA

Predmet otuđenja su vozila u svojini Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulutre prema tabeli „Otuđenje vozila prikupljanjem pismenih ponuda“, koja sadrži bliže karakteristike i početne kupoprodajne cene vozila. Oglas i tabela se objavljuju na zvaničnom sajtu Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture www.heritage.gov.rs.

USLOVI PRODAJE

Vozila u tabeli pod rednim brojem 1. i 2. smeštena su u dvorištu objekta u Beogradu, ul. Radoslava Grujića br. 11 i otuđuju se pojedinačno, u postojećem „viđenom stanju“, bez prava kupca na naknadne reklamacije. Vozila se mogu razgledati radnim danima do 02. oktobra 2020. u terminu od 11:00-12:00 časova.

Pravo učešća na oglasu imaju sva pravna i fizička lica, koja ispunjavaju uslove oglasa.

Vozila se otuđuju po početnoj kupoprodajnoj ceni navedenoj u tabeli „Otuđenje vozila prikupljanjem pismenih ponuda“.

Rok plaćanja kupoprodajne cene je 8 (osam) dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora.

Troškovi poreza na prenos apsolutnih prava, transporta vozila, kao i drugi troškovi koji proisteknu iz realizacije ugovora, padaju na teret kupca.

USLOVI PRIJAVLjIVANjA

Rok za podnošenje ponuda je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja oglasa.

Uredna i potpuna pismena ponuda, mora da sadrži:

 • redni broj vozila za koje se podnosi ponuda
 • visinu kupoprodajne cene

Uredna i potpuna pismena ponuda, mora da sadrži i sve podatke o podnosiocu ponude i to:

Za fizička lica:

 • ime i prezime,
 • adresu prebivališta,
 • kontakt telefon,
 • fotokopiju lične karte ili očitanu ličnu kartu.

Za pravna lica i preduzetnike

 • naziv i sedište,
 • kopiju rešenja o upisu u registar privrednih subjekata,
 • kopiju ugovora o otvaranju i vođenju računa kod poslovne banke kod koje ima račun,
 • kopiju rešenja o dodeljenom poreskom identifikacionom broju - PIB,
 • ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje.
 • za punomoćnika odgovarajuće punomoćje izdato na zakonom propisan način.

Ponude se dostavljaju na adresu: Republički zavod za zaštitu spomenika kulutre, 11000 Beograd, ul. Radoslava Grujića 11.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti, sa vidljivom naznakom „Ponuda za kupovinu pokretnih stvari – VOZILA - NE OTVARATI“, preporučenom pošiljkom ili se lično predaju na pisarnici Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulutre.

Ako je ponuda poslata poštom, dan predaje na pošti isključivo preporučenom pošiljkom, smatra se danom predaje Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulutre, pod uslovom da pošiljka stigne u Zavod do dana otvaranja ponuda. Neblagovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati. Ponuda u kojoj cena nije navedena ili je data opisno, neće se razmatrati.

IZBOR NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA

Otvaranje prispelih ponuda vrši se komisijski, 05.oktobra 2020. godine u 10:00 časova, u prostorijama Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulutre, ul. Radoslava Grujića br. 11 u Beogradu.

Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je visina ponuđene kupoprodajne cene.

U slučaju da dva ili više ponuđača ponude istu kupoprodajnu cenu, Komisija će izabrati ponuđača koji bude izvučen putem žreba, koji će se održati odmah po završetku otvaranja ponuda pod uslovom da su prisutni predstavnici svih ponuđača. U suprotnom žrebanje će biti zakazano naknadno.

Cena u ponudi mora biti navedena u evrima pojedinačno za svaku pokretnu stvar za koju se ponuda podnosi. Isplata cene vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Učesnike oglasa Republički zavod za zaštitu spomenika kulutre obavestiće pismeno o izboru najpovoljnije ponude, u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Izabrani ponuđač je dužan da u roku od 8 (osam) dana od dana prijema poziva za zaključenje ugovora sa Republičkim zavodom za zaštitu spomenika kulture zaključi ugovor o kupoprodaji pokretnih stvari bliže opisanih u tabeli.

Ukoliko izabrani ponuđač u roku od 8 (osam) dana od dana prijema poziva za zaključenje ugovora, ne potpiše ugovor, smatraće se da je odustao od kupoprodaje, u kom slučaju će se pristupiti pozivanju sledećeg najpovoljnijeg ponuđača, do konačnog izbora najpovoljnijeg ponuđača.

Sve potrebne informacije u vezi ovog oglasa mogu se dobiti na broj telefona +381 (011) 24-51-642 sekratar Zavoda, u terminu od 09 – 15 časova.

Tabela "Otuđenje vozila prikupljanjem pismenih ponuda"

Red.br Marka, tip Broj šasije Broj motora Početna kupoprodajna cena u dinarima
1 Putničko vozilo Lada 111, 1,6l, 2008. god. XTA21114080290370 211242033842 39.263,71
2 Putničko vozilo Škoda, Oktavia 1.8TSI, 2010. god. TMBBK61Z8B2025271 CDA148572 189.069,02
VRH