Републички завод за заштиту споменика културе - Београд

На основу члана 27. став 2. Закона о јавној својини ( „Службени гласник РС“, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 – др. закон и 108/16) чл. 25. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда ("Сл. гласник РС", бр. 16/2018), Одлуке директора Републичког завода за заштиту споменика кулутре број 11-63/2020 od 03.03.2020. и 11-63/2020-2 од 09.09.2020. и Решења директора о образовању Комисије за продају аутомобила број 11-63/2020-1 од 03.03.2020. и 11-63/2020-3 од 09.09.2020. објављује:

О Г Л А С РАДИ ОТУЂЕЊА АУТОМОБИЛА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

ПРЕДМЕТ ОТУЂЕЊА

Предмет отуђења су возила у својини Републичког завода за заштиту споменика кулутре према табели „Отуђење возила прикупљањем писмених понуда“, која садржи ближе карактеристике и почетне купопродајне цене возила. Оглас и табела се објављују на званичном сајту Републичког завода за заштиту споменика културе www.heritage.gov.rs.

УСЛОВИ ПРОДАЈЕ

Возила у табели под редним бројем 1. и 2. смештена су у дворишту објекта у Београду, ул. Радослава Грујића бр. 11 и отуђују се појединачно, у постојећем „виђеном стању“, без права купца на накнадне рекламације. Возила се могу разгледати радним данима до 02. октобра 2020. у термину од 11:00-12:00 часова.

Право учешћа на огласу имају сва правна и физичка лица, која испуњавају услове огласа.

Возила се отуђују по почетној купопродајној цени наведеној у табели „Отуђење возила прикупљањем писмених понуда“.

Рок плаћања купопродајне цене је 8 (осам) дана од дана закључења купопродајног уговора.

Трошкови пореза на пренос апсолутних права, транспорта возила, као и други трошкови који проистекну из реализације уговора, падају на терет купца.

УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА

Рок за подношење понуда је 15 (петнаест) дана од дана објављивања огласа.

Уредна и потпуна писмена понуда, мора да садржи:

 • редни број возила за које се подноси понуда
 • висину купопродајне цене

Уредна и потпуна писмена понуда, мора да садржи и све податке о подносиоцу понуде и то:

За физичка лица:

 • име и презиме,
 • адресу пребивалишта,
 • контакт телефон,
 • фотокопију личне карте или очитану личну карту.

За правна лица и предузетнике

 • назив и седиште,
 • копију решења о упису у регистар привредних субјеката,
 • копију уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне банке код које има рачун,
 • копију решења о додељеном пореском идентификационом броју - ПИБ,
 • име и презиме лица овлашћеног за заступање.
 • за пуномоћника одговарајуће пуномоћје издато на законом прописан начин.

Понуде се достављају на адресу: Републички завод за заштиту споменика кулутре, 11000 Београд, ул. Радослава Грујића 11.

Понуде се достављају у затвореној коверти, са видљивом назнаком „Понуда за куповину покретних ствари – ВОЗИЛА - НЕ ОТВАРАТИ“, препорученом пошиљком или се лично предају на писарници Републичког завода за заштиту споменика кулутре.

Ако је понуда послата поштом, дан предаје на пошти искључиво препорученом пошиљком, сматра се даном предаје Републичком заводу за заштиту споменика кулутре, под условом да пошиљка стигне у Завод до дана отварања понуда. Неблаговремене и непотпуне понуде неће се разматрати. Понуда у којој цена није наведена или је дата описно, неће се разматрати.

ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

Отварање приспелих понуда врши се комисијски, 05.октобра 2020. године у 10:00 часова, у просторијама Републичког завода за заштиту споменика кулутре, ул. Радослава Грујића бр. 11 у Београду.

Критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене купопродајне цене.

У случају да два или више понуђача понуде исту купопродајну цену, Комисија ће изабрати понуђача који буде извучен путем жреба, који ће се одржати одмах по завршетку отварања понуда под условом да су присутни представници свих понуђача. У супротном жребање ће бити заказано накнадно.

Цена у понуди мора бити наведена у еврима појединачно за сваку покретну ствар за коју се понуда подноси. Исплата цене врши у динарској противвредности по средњем званичном курсу Народне банке Србије на дан уплате.

Учеснике огласа Републички завод за заштиту споменика кулутре обавестиће писмено о избору најповољније понуде, у року од 8 (осам) дана од дана доношења одлуке о избору најповољнијег понуђача.

Изабрани понуђач је дужан да у року од 8 (осам) дана од дана пријема позива за закључење уговора са Републичким заводом за заштиту споменика културе закључи уговор о купопродаји покретних ствари ближе описаних у табели.

Уколико изабрани понуђач у року од 8 (осам) дана од дана пријема позива за закључење уговора, не потпише уговор, сматраће се да је одустао од купопродаје, у ком случају ће се приступити позивању следећег најповољнијег понуђача, до коначног избора најповољнијег понуђача.

Све потребне информације у вези овог огласа могу се добити на број телефона +381 (011) 24-51-642 секратар Завода, у термину од 09 – 15 часова.

Табела "Отуђење возила прикупљањем писмених понуда"

Ред.бр Марка, тип Број шасије Број мотора Почетна купопродајна цена у динарима
1 Путничкo возило Лада 111, 1,6l, 2008. год. XTA21114080290370 211242033842 39.263,71
2 Путничко возило Шкода, Октавиа 1.8TSI, 2010. год. TMBBK61Z8B2025271 CDA148572 189.069,02
ВРХ