I OPŠTE ODREDBE

Član 2.

Biblioteka Zavoda (u daljem tekstu: Biblioteka) je organizaciona jedinica Zavoda u sastavu Odeljenja za istraživanje, zaštitu i dokumentaciju koja je odgovorna za prikupljanje, indeksiranje, distribuciju, zaštitu i čuvanje bibliotečke građe u vlasništvu Zavoda koja je u neposrednoj vezi sa njegovim radom.

Biblioteka je, u skladu Zakonom, upisana u registar biblioteka koji se vodi kod Biblioteke grada Beograda i u Centralni registar biblioteka kod Narodne biblioteke Srbije.

Nadzor nad stručnim radom Biblioteke vrši Biblioteka grada Beograda kao matična za biblioteke na teritoriji grada Beograda.

VIII KORIŠĆENjE

Član 37.

Na radno vreme Biblioteke i na raspored radnog vremena u toku sedmice primenjuju se propisi i odluke koji važe za Zavod.

Radno vreme Biblioteke se ističe na oglasnoj tabli i na ulaznim vratima u Biblioteku.

Član 38.

Bibliotečku građu koriste prvenstveno radnici i saradnici Zavoda.

Bibliotečku građu mogu koristiti i državni organi, naučnoistraživačke i druge ustanove i ustanove zaštite kulturnih dobara za obavljanje zadataka i poslova iz svog delokruga kao i naučni i stručni radnici ustanova sa kojima Zavod sarađuje.

Pravna lica sa kojima Zavod ne sarađuje i fizička lica mogu koristiti bibliotečku građu samo po odobrenju direktora.

Korisnici iz stava 2. i 3. ovog člana pri prvom korišćenju bibliotečke građe daju pismenu izjavu da su upoznati sa obavezama iz ovog Pravilnika.

Član 39.

Član Biblioteke može da uzme na čitanje jednu publikaciju, odnosno dve ili tri, ako predstavljaju celinu.

Zaposleni u Zavodu mogu uzeti i više publikacija, ali ne više od deset, ako je u pitanju stručna literatura neposredno vezana za njihov tekući rad.

Član 40.

Izdata bibliotečka građa može se zadržati do 30 dana. Po isteku ovog roka korišćenje se može produžiti za još 15 dana, a za časopise za još 5 dana, ako izdatu bibliotečku građu u međuvremenu nije tražio drugi korisnik. Prilikom produžavanja roka bibliotečka građa se mora doneti Biblioteci na uvid.

Stručna literatura i druga bibliotečka građa izdata stručnjaku Zavoda za potrebe izrade određenog projekta može se zadržati najviše jednu godinu.

U slučaju službene potrebe, a na zahtev Biblioteke, bibliotečka građa se mora vratiti pre isteka rokova iz stava 1. i 2. ovog člana, odnosno u roku od 24 sata.

Član 41.

U slučaju prestanka radnog odnosa ili planiranog odsustvovanja sa rada dužeg od godinu dana radnik Zavoda je dužan da vrati bibliotečku građu najkasnije poslednjeg dana rada i pre isteka rokova iz člana 40. ovog Pravilnika.

Član 42.

Zaposlenom kojem prestaje radni odnos u Zavodu odgovorni radnik može izdati potrebna dokumenta tek pošto proveri da li je ovaj izmirio obaveze prema Biblioteci.

Član 43.

Ukoliko je neka od traženih publikacija već izdata, član Biblioteke može zahtevati rezervaciju, što mu daje pravo prvenstva.

Član Biblioteke može unapred da rezerviše publikaciju za određeni datum, putem:

  • reversa
  • na osnovu pismenog zahteva, ili
  • telefonom, o čemu bibliotekar sastavlja pismenu belešku.
  • Rezervacije se upisuju na posebnim kartonima ili u posebnoj svesci.

Član 44.

Sve publikacije u Biblioteci izdaju se na korišćenje putem reversa.

Za svaku publikaciju popunjava se poseban revers. Ukoliko se radi o više tomova, ili se radi o seriji ili o periodičnoj publikaciji, može se popuniti jedan revers.

Član 45.

Izdavanje bibliotečke građe može se u toku godine obustaviti u periodu koji odredi direktor, a koji ne može biti duži od 30 dana. Obaveštenje o prestanku izdavanja bibliotečke građe objavljuje se najmanje 8 dana ranije na oglasnoj tabli Zavoda.

Član 46.

Referensna literatura (enciklopedije, rečnici, leksikoni, bibliografije, priručnici) kao i retka bibliotečka građa i bibliotečka građa nabavljena putem bibliotečke pozajmice koristi se isključivo u čitaonici Biblioteke.

Bibliotečka građa, osim građe iz stava 1. ovog člana, može se izuzetno dati na korišćenje van čitaonice Biblioteke, po posebnom odobrenju direktora.

Član 47.

Stara i retka bibliotečka građa (bibliotečka građa koja ima status kulturnog dobra prema Zakonu o kulturnim dobrima) daje se na korišćenje samo na osnovu pismenog odobrenja direktora. Takva građa ne može se dati na korišćenje van čitaonice Biblioteke.

Član 48.

Korisnik je dužan da pozajmljenu bibliotečku građu vrati u onakvom stanju u kakvom ju je dobio.

Korisnik je dužan da bibliotečku građu koju dobije na korišćenje pregleda i da na zapažena oštećenja skrene pažnju bibliotekaru pre preuzimanja, inače sam snosi odgovornost za oštećenja koja po njenom vraćanju konstatuje bibliotekar.

Član 49.

Korisnik je dužan da pozajmljenu bibliotečku građu čuva od oštećenja. Za oštećenu i izgubljenu bibliotečku građu daje se zamena, odnosno nadoknada.

Član 50.

Korisnik koji ošteti ili izgubi bibliotečku građu dužan je da Biblioteci preda primerak istog izdanja bibliotečke građe (zamena), ili da ga - ako to nije moguće - u dogovoru sa Bibliotekarom nadoknadi novim sličnim primerkom u roku od 30 dana, ili da plati Zavodu njegovu dvostruku tržišnu cenu (zbog troškova nabavke).

Korisnik koji ošteti ili izgubi neku od svezaka godišnjeg kompleta časopisa ili višetomnog dela dužan je da Biblioteci preda primerak iste sveske ili plati njenu dvostruku tržišnu cenu, odnosno dvostruku tržišnu cenu kompleta ako se sveske ne mogu nabaviti pojedinačno. Korisnik koji preda Biblioteci ceo komplet ima pravo da zadrži preostale sveske rasparenog kompleta.

Član 51.

Vrednost publikacije koja se više ne može nabaviti na tržištu koju je korisnik dužan da nadoknadi utvrđuje komisija od tri člana koju obrazuje direktor.

Član 52.

Dok se ne izvrši nadoknada, korisnik gubi pravo na korišćenje usluga Biblioteke.

Član 53.

Bibliotekar vrši proveru kartoteke izdate bibliotečke građe i pravi spiskove publikacija koje nisu vraćene na vreme.

Ako korisnik ne vrati bibliotečku građu u roku, bibliotekar je dužan da ga opomene.

Ako korisnik ni posle opomene ne vrati bibliotečku građu, bibliotekar je dužan da o tome obavesti direktora, radi preduzimanja mera za sprovođenje odredaba ovog Pravilnika i zakonskih propisa, a korisniku obustavlja dalje izdavanje bibliotečke građe.

Član 54.

Korisniku koji bibliotečku građu koristi suprotno odredbama ovog Pravilnika uskraćuje se pravo korišćenja na određeno vreme ili trajno. O uskraćivanju prava korišćenja odlučuje direktor.

Član 55.

Članovi Biblioteke mogu davati predloge za unapređivanje njenog rada i za nabavku novog bibliotečkog materijala. Eventualne želje upisuju se u posebnoj knjizi koja se vodi u Biblioteci (Knjiga deziderata).

Član 56.

Članovi Biblioteke dužni su da u najvećoj meri održavaju red i tišinu u prostorijama u kojima se izdaje i koristi bibliotečki materijal.

Član 57.

U prostorijama Biblioteke se na vidnom mestu ističe izvod iz ovog Pravilnika koji se odnosi na obaveze korisnika pri korišćenju bibliotečke građe i na red u čitaonici.

VRH