Šta se podrazumeva pod spomenikom kulture?

Spomenik kulture je nepokretno kulturno dobro. On može biti građevinsko arhitektonski objekat koji je od posebnog istorijskog značaja, kao i njegova graditeljska celina, objekat narodnog graditeljstva, delo monumentalnog i dekorativnog slikarstva, vajarstva, primenjenih umetnosti, kao i pokretna dobra za koje se proceni da su od posebnog kulturnog i istorijskog značaja a nalaze se u okviru spomenika kulture (Zakon o kulturnim dobrima, član 19.- PDF - 280 KB).

Šta su vaša prava?

Vlasnik ili korisnik spomenika kulture ima pravo (Zakona o zaštiti kulturnih dobara, član 30.- PDF - 280 KB):

 • Da koristi spomenik kulture na način koji je u skladu sa zakonom.
 • Na pravičnu naknadu u slučaju zabrane korišćenja ili ograničenja korišćenja spomenika kulture.
 • Na naknadu štete koju trpi za vreme izvođenja mera tehničke zaštite na spomeniku kulture.

Šta ste dužni da činite kao vlasnik odnosno korisnik?

 • Da čuvate i održavate spomenik kulture i sprovodite mere tehničke zaštite (određuje ih Zavod). To znači da ako želite nešto da rušite, menjate stolariju, nešto dograđujete ili prepravljate, krečite ili kačite nekakvu reklamu, morate prvo da kontaktirate nadležni Zavod.
 • Neodložno obaveštavate ustanovu zaštite (Zavode za zaštitu spomenika kulture) o svim pravnim i fizičkim promenama nastalim u vezi sa spomenikom kulture.
 • Dozvolite naučna i stručna istraživanja, tehnička i druga snimanja, kao i izvođenje mera tehničke zaštite.
 • Obezbedite dostupnost spomenika kulture javnosti (Zakona o zaštiti kulturnih dobara, član 30.- PDF - 280 KB)

Na šta vlasnik ili korisnik nemaju pravo?

 • Da koriste spomenik kulture u svrhe koje nisu u skladu sa samom prirodom spomenika kulture, njegovom namenom i značajem ili na način koji može dovesti do oštećenja spomenika kulture.
 • Da rušite, prepravljate, preziđujete i vršite bilo kakve radove koji mogu narušiti svojstva spomenika kulture (Zakona o zaštiti kulturnih dobara, član 32.- PDF - 280 KB).

Šta se dešava ako...?

 • Vlasnik ili korisnik spomenika kulture, privremeno ili trajno napusti spomenik kulture i na taj način dovede do opasnosti spomenik kulture čime on biva oštećen ili uništen? Tada Ministarstvo kulture može odrediti da se spomenik kulture preda takozvanom staraocu koji će brinuti i sprovoditi mere zaštite (Zakona o zaštiti kulturnih dobara, član 33.- PDF - 280 KB).
 • Vlasnik proda spomenik kulture? U tom slučaju je vlasnik dužan da, ako su u objekat ulagana budžetska sredstva čime se uvećala tržišna vrednost objekta, nadoknadi razliku za koju se povećala vrednost spomenika kulture (Zakona o zaštiti kulturnih dobara, član 34.- PDF - 280 KB).

Ako imate bilo kakve nedoumice, sugestije ili želite da se konsultujete sa nama, možete nas kontaktirati, jer zajedno učestvujemo u zaštiti našeg kulturnog nasleđa.

VRH