Шта се подразумева под спомеником културе?

Споменик културе је непокретно културно добро. Он може бити грађевинско архитектонски објекат који је од посебног историјског значаја, као и његова градитељска целина, објекат народног градитељства, дело монументалног и декоративног сликарства, вајарства, примењених уметности, као и покретна добра за које се процени да су од посебног културног и историјског значаја а налазе се у оквиру споменика културе (Закон о културним добрима, члан 19.- ПДФ - 280 KB).

Шта су ваша права?

Власник или корисник споменика културе има право (Закона о заштити културних добара, члан 30.- ПДФ - 280 KB):

 • Да користи споменик културе на начин који је у складу са законом.
 • На правичну накнаду у случају забране коришћења или ограничења коришћења споменика културе.
 • На накнаду штете коју трпи за време извођења мера техничке заштите на споменику културе.

Шта сте дужни да чините као власник односно корисник?

 • Да чувате и одржавате споменик културе и спроводите мере техничке заштите (одређује их Завод). То значи да ако желите нешто да рушите, мењате столарију, нешто дограђујете или преправљате, кречите или качите некакву рекламу, морате прво да контактирате надлежни Завод.
 • Неодложно обавештавате установу заштите (Заводе за заштиту споменика културе) о свим правним и физичким променама насталим у вези са спомеником културе.
 • Дозволите научна и стручна истраживања, техничка и друга снимања, као и извођење мера техничке заштите.
 • Обезбедите доступност споменика културе јавности (Закона о заштити културних добара, члан 30.- ПДФ - 280 KB)

На шта власник или корисник немају право?

 • Да користе споменик културе у сврхе које нису у складу са самом природом споменика културе, његовом наменом и значајем или на начин који може довести до оштећења споменика културе.
 • Да рушите, преправљате, презиђујете и вршите било какве радове који могу нарушити својства споменика културе (Закона о заштити културних добара, члан 32.- ПДФ - 280 KB).

Шта се дешава ако...?

 • Власник или корисник споменика културе, привремено или трајно напусти споменик културе и на тај начин доведе до опасности споменик културе чиме он бива оштећен или уништен? Тада Министарство културе може одредити да се споменик културе преда такозваном стараоцу који ће бринути и спроводити мере заштите (Закона о заштити културних добара, члан 33.- ПДФ - 280 KB).
 • Власник прода споменик културе? У том случају је власник дужан да, ако су у објекат улагана буџетска средства чиме се увећала тржишна вредност објекта, надокнади разлику за коју се повећала вредност споменика културе (Закона о заштити културних добара, члан 34.- ПДФ - 280 KB).

Ако имате било какве недоумице, сугестије или желите да се консултујете са нама, можете нас контактирати, јер заједно учествујемо у заштити нашег културног наслеђа.

ВРХ