• Остваривање увида у стање непокретних културних добара од изузетног и културних добара од великог значаја и предузимање мера у вези са њиховом заштитом и коришћењем;
 • пружање стручне помоћи и унапређивање рада на заштити културних добара, нарочито у погледу савремених метода стручног рада;
 • старање о стручном усавршавању радника који раде на пословима заштите културних добара;
 • вођење централних регистара културних добара по врстама и документације о њима;
 • старање о заштити културних добара од изузетног значаја;
 • старање о јединственој примени критеријума у погледу предлагања за проглашење непокретности за културна добра и утврђивање непокретних културних добара од великог и од изузетног значаја;
 • сарадња са заводима за заштиту споменика културе у припреми планова и програма рада на непокретним културним добрима;
 • вођење евиденције и документације о непокретностима од посебног значаја за историју и културу Републике Србије које се налазе у земљи и иностранству и старање о њиховом очувању;
 • старање о јединственој примени међународних конвенција и других међународних аката на територији Републике Србије;
 • обавештавање једанпут годишње Народне Скупштине Републике Србије о стању заштићености културних добара уписаних у Листу светске културне баштине;
 • утврђивање да ли одређене ствари, изузев публикација, које уживају претходну заштиту, односно за које се претпоставља да имају својства таквих ствари, могу да се привремено или трајно извезу у иностранство;
 • проучавање непокретних културних добара и израда студија, елабората и пројеката са одговарајућом документацијом ради најцелисходније заштите и коришћења одређеног непокретног културног добра;
 • старање да се у оквиру планирања и уређења простора непокретним културним добрима обезбеди одговарајуће место и улога у одређеној средини;
 • објављивање грађе о предузетим радовима на непокретним културним добрима;
 • израда пројеката за извођење радова на непокретним културним добрима и извођење радова;
 • остваривање увида у спровођење мера заштите и коришћења непокретних културних добара;
 • пружање стручне помоћи на чувању и одржавању културних добара сопственицима и корисницима тих добара;
 • старање о коришћењу културних добара у сврхе одређене законом;
 • праћење спровођења мера заштите и предлагање мера заштите културних добара;
 • спровођење мера техничке заштите и физичке заштите културних добара;
 • издавање публикација о културним добрима и о резултатима рада на њиховој заштити;
 • излагање културних добара, организовање предавања и других пригодних облика културно образовне делатности.
ВРХ