Опис Подаци
Име и презиме/назив руковаоца односно обрађивача Републички завод за заштиту споменика културе
Адреса/седиште руковаоца односно обрађивача

Београд, Радослава Грујића бр. 11

Име и презиме лица за заштиту података Јелена Божић
Адреса лица за заштиту података

Београд, Радослава Грујића бр. 11

E-mail лица за заштиту података

jelena.bozic@heritage.gov.rs

Број телефона лица за заштиту података

063/664-670 || 011/2451-642

ВРХ