Основ за полагање стручног испита

Правилник о Програму и начину полагања стручног испита (ПДФ - (6,22 MB) у делатности заштите културних добара објављен je у „Службеном гласнику РС“, бр. 83/2020 од 10.6.2020. године, а ступио на снагу 18.6.2020. године.

Термини полагања стручног испита

Пријава за полагање стручног испита у мајском року 2024. године Преузми Допис (ПДФ - 768 KB)

Пријава испита

Пријаве за полагање стручног испита подносе на Формулар (ПДФ - 96 KB)

Уз Пријаву за полагање стручног испита неoпходно је доставити:

 1. Оверена фотокопија дипломе о стеченом степену стручне спреме
 2. Потврда установе у којој је кандидат запослен о дужини стручног оспособљавања и копије уговора (о делу, ауторски) о ангажовању спољних сарадника на пројектима завода који пријављује кандидата
 3. Оверена фотокопија о положеном стручном испиту у овој или другој области
 4. Изјаву ко сноси трошкове (30.000,00 динара) полагања стручног испита (завод или кандидат лично) *Рачун на име трошкова полагања стручног испита издаје Служба рачуноводства Републичког завода за заштиту споменика културе након прихватања пријаве кандидата

Садржина стручног испита

Стручни испит се састоји од:

I) Усменог дела – у складу са посебним делом Правилника о Програму и начину полагања стручног испита у делатности заштите културних добара, кандидати полажу следеће предмете:

Кандидати са стеченим високим образовањем:

 1. Уставно уређење и прописи у области заштите културних добара и рада установа културе (општи део стручног испита) Списак литературе–Уставно уређење и прописи у области заштите НКД (ПДФ - 120 KB)
 2. Област заштите у очувања неокретних културних добара у складу са посебним делом Програма стручног испита, и то:
 3. а) Историја, теорија, значај и улога заштите и очувања непокретних културних добара;

  б) Методологија истраживања, проучавања, валоризације, евиденције и документовања непокретних културних добара, презентација и интерпретација непокретног културног добра;

  в) Поступци, методе, традиционалне технике, материјали у техничкој заштити културних добара.

  Списак литературе (ПДФ - 160 KB)

 4. Дигитализација
 5. Списак литературе (ПДФ - 116 KB)

 6. Презентација и одбрана писменог рада.

Кандидати са стеченим средњим образовањем:

 1. Уставно уређење и прописи у области заштите културних добара и рада установа културе
 2. Провера знања из области заштите у очувања неокретних културних добара у складу са посебним делом Програма стручног испита, и то:
 3. а) Историја, теорија, значај и улога заштите и очувања непокретних културних добара

  б) Методологија истраживања, проучавања, валоризације, евиденције и документовања непокретних културних добара, презентација и интерпретација непокретног културног добра

  в) Поступци, методе, традиционалне технике, материјали у техничкој заштити културних добара

 4. Дигитализација.

II) Писмени рад – подразумева рад који је кандидат израдио под надзором ментора (Завод за заштиту споменика културе који пријављује кандидата у обавези је да одреди ментора који ће радити са кандидатом. Уколико у заводу нема могућности да се одреди одговарајући ментор, Комисија за полагање стручног испита преузима обавезу и именује ментора из Републичког завода за заштиту споменика културе).

Кандидат може приступити усменом полагању испита ако је његов писмени рад позитивно оцењен од стране испитивача и Комисије.

Кандидат доставља писмени рад најкасније 15 дана пре почетка стручног испита.

Комисија за полагање стручног испита (ПДФ - 692 KB)

ВРХ