I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 2.

Библиотека Завода (у даљем тексту: Библиотека) је организациона јединица Завода у саставу Одељења за истраживање, заштиту и документацију која је одговорна за прикупљање, индексирање, дистрибуцију, заштиту и чување библиотечке грађе у власништву Завода која је у непосредној вези са његовим радом.

Библиотека је, у складу Законом, уписана у регистар библиотека који се води код Библиотеке града Београда и у Централни регистар библиотека код Народне библиотеке Србије.

Надзор над стручним радом Библиотеке врши Библиотека града Београда као матична за библиотеке на територији града Београда.

VIII КОРИШЋЕЊЕ

Члан 37.

На радно време Библиотеке и на распоред радног времена у току седмице примењују се прописи и одлуке који важе за Завод.

Радно време Библиотеке се истиче на огласној табли и на улазним вратима у Библиотеку.

Члан 38.

Библиотечку грађу користе првенствено радници и сарадници Завода.

Библиотечку грађу могу користити и државни органи, научноистраживачке и друге установе и установе заштите културних добара за обављање задатака и послова из свог делокруга као и научни и стручни радници установа са којима Завод сарађује.

Правна лица са којима Завод не сарађује и физичка лица могу користити библиотечку грађу само по одобрењу директора.

Корисници из става 2. и 3. овог члана при првом коришћењу библиотечке грађе дају писмену изјаву да су упознати са обавезама из овог Правилника.

Члан 39.

Члан Библиотеке може да узме на читање једну публикацију, односно две или три, ако представљају целину.

Запослени у Заводу могу узети и више публикација, али не више од десет, ако је у питању стручна литература непосредно везана за њихов текући рад.

Члан 40.

Издата библиотечка грађа може се задржати до 30 дана. По истеку овог рока коришћење се може продужити за још 15 дана, а за часописе за још 5 дана, ако издату библиотечку грађу у међувремену није тражио други корисник. Приликом продужавања рока библиотечка грађа се мора донети Библиотеци на увид.

Стручна литература и друга библиотечка грађа издата стручњаку Завода за потребе израде одређеног пројекта може се задржати највише једну годину.

У случају службене потребе, а на захтев Библиотеке, библиотечка грађа се мора вратити пре истека рокова из става 1. и 2. овог члана, односно у року од 24 сата.

Члан 41.

У случају престанка радног односа или планираног одсуствовања са рада дужег од годину дана радник Завода је дужан да врати библиотечку грађу најкасније последњег дана рада и пре истека рокова из члана 40. овог Правилника.

Члан 42.

Запосленом којем престаје радни однос у Заводу одговорни радник може издати потребна документа тек пошто провери да ли је овај измирио обавезе према Библиотеци.

Члан 43.

Уколико је нека од тражених публикација већ издата, члан Библиотеке може захтевати резервацију, што му даје право првенства.

Члан Библиотеке може унапред да резервише публикацију за одређени датум, путем:

  • реверса
  • на основу писменог захтева, или
  • телефоном, о чему библиотекар саставља писмену белешку.
  • Резервације се уписују на посебним картонима или у посебној свесци.

Члан 44.

Све публикације у Библиотеци издају се на коришћење путем реверса.

За сваку публикацију попуњава се посебан реверс. Уколико се ради о више томова, или се ради о серији или о периодичној публикацији, може се попунити један реверс.

Члан 45.

Издавање библиотечке грађе може се у току године обуставити у периоду који одреди директор, а који не може бити дужи од 30 дана. Обавештење о престанку издавања библиотечке грађе објављује се најмање 8 дана раније на огласној табли Завода.

Члан 46.

Референсна литература (енциклопедије, речници, лексикони, библиографије, приручници) као и ретка библиотечка грађа и библиотечка грађа набављена путем библиотечке позајмице користи се искључиво у читаоници Библиотеке.

Библиотечка грађа, осим грађе из става 1. овог члана, може се изузетно дати на коришћење ван читаонице Библиотеке, по посебном одобрењу директора.

Члан 47.

Стара и ретка библиотечка грађа (библиотечка грађа која има статус културног добра према Закону о културним добрима) даје се на коришћење само на основу писменог одобрења директора. Таква грађа не може се дати на коришћење ван читаонице Библиотеке.

Члан 48.

Корисник је дужан да позајмљену библиотечку грађу врати у онаквом стању у каквом ју је добио.

Корисник је дужан да библиотечку грађу коју добије на коришћење прегледа и да на запажена оштећења скрене пажњу библиотекару пре преузимања, иначе сам сноси одговорност за оштећења која по њеном враћању констатује библиотекар.

Члан 49.

Корисник је дужан да позајмљену библиотечку грађу чува од оштећења. За оштећену и изгубљену библиотечку грађу даје се замена, односно надокнада.

Члан 50.

Корисник који оштети или изгуби библиотечку грађу дужан је да Библиотеци преда примерак истог издања библиотечке грађе (замена), или да га - ако то није могуће - у договору са Библиотекаром надокнади новим сличним примерком у року од 30 дана, или да плати Заводу његову двоструку тржишну цену (због трошкова набавке).

Корисник који оштети или изгуби неку од свезака годишњег комплета часописа или вишетомног дела дужан је да Библиотеци преда примерак исте свеске или плати њену двоструку тржишну цену, односно двоструку тржишну цену комплета ако се свеске не могу набавити појединачно. Корисник који преда Библиотеци цео комплет има право да задржи преостале свеске распареног комплета.

Члан 51.

Вредност публикације која се више не може набавити на тржишту коју је корисник дужан да надокнади утврђује комисија од три члана коју образује директор.

Члан 52.

Док се не изврши надокнада, корисник губи право на коришћење услуга Библиотеке.

Члан 53.

Библиотекар врши проверу картотеке издате библиотечке грађе и прави спискове публикација које нису враћене на време.

Ако корисник не врати библиотечку грађу у року, библиотекар је дужан да га опомене.

Ако корисник ни после опомене не врати библиотечку грађу, библиотекар је дужан да о томе обавести директора, ради предузимања мера за спровођење одредаба овог Правилника и законских прописа, а кориснику обуставља даље издавање библиотечке грађе.

Члан 54.

Кориснику који библиотечку грађу користи супротно одредбама овог Правилника ускраћује се право коришћења на одређено време или трајно. О ускраћивању права коришћења одлучује директор.

Члан 55.

Чланови Библиотеке могу давати предлоге за унапређивање њеног рада и за набавку новог библиотечког материјала. Евентуалне жеље уписују се у посебној књизи која се води у Библиотеци (Књига дезидерата).

Члан 56.

Чланови Библиотеке дужни су да у највећој мери одржавају ред и тишину у просторијама у којима се издаје и користи библиотечки материјал.

Члан 57.

У просторијама Библиотеке се на видном месту истиче извод из овог Правилника који се односи на обавезе корисника при коришћењу библиотечке грађе и на ред у читаоници.

ВРХ