Osnov za polaganje stručnog ispita

Pravilnik o Programu i načinu polaganja stručnog ispita (PDF - (6,22 MB) u delatnosti zaštite kulturnih dobara objavljen je u „Službenom glasniku RS“, br. 83/2020 od 10.6.2020. godine, a stupio na snagu 18.6.2020. godine.

Termini polaganja stručnog ispita

Prijava za polaganje stručnog ispita u majskom roku 2024. godine Preuzmi Dopis (PDF - 768 KB)

Prijava ispita

Prijave za polaganje stručnog ispita podnose na Formular (PDF - 96 KB)

Uz Prijavu za polaganje stručnog ispita neophodno je dostaviti:

 1. Overena fotokopija diplome o stečenom stepenu stručne spreme
 2. Potvrda ustanove u kojoj je kandidat zaposlen o dužini stručnog osposobljavanja i kopije ugovora (o delu, autorski) o angažovanju spoljnih saradnika na projektima zavoda koji prijavljuje kandidata
 3. Overena fotokopija o položenom stručnom ispitu u ovoj ili drugoj oblasti
 4. Izjavu ko snosi troškove (30.000,00 dinara) polaganja stručnog ispita (zavod ili kandidat lično) *Račun na ime troškova polaganja stručnog ispita izdaje Služba računovodstva Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture nakon prihvatanja prijave kandidata

Sadržina stručnog ispita

Stručni ispit se sastoji od:

I) Usmenog dela – u skladu sa posebnim delom Pravilnika o Programu i načinu polaganja stručnog ispita u delatnosti zaštite kulturnih dobara, kandidati polažu sledeće predmete:

Kandidati sa stečenim visokim obrazovanjem:

 1. Ustavno uređenje i propisi u oblasti zaštite kulturnih dobara i rada ustanova kulture (opšti deo stručnog ispita) Spisak literature–Ustavno uređenje i propisi u oblasti zaštite NKD (PDF - 120 KB)
 2. Oblast zaštite u očuvanja neokretnih kulturnih dobara u skladu sa posebnim delom Programa stručnog ispita, i to:
 3. a) Istorija, teorija, značaj i uloga zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara;

  b) Metodologija istraživanja, proučavanja, valorizacije, evidencije i dokumentovanja nepokretnih kulturnih dobara, prezentacija i interpretacija nepokretnog kulturnog dobra;

  v) Postupci, metode, tradicionalne tehnike, materijali u tehničkoj zaštiti kulturnih dobara.

  Spisak literature (PDF - 160 KB)

 4. Digitalizacija
 5. Spisak literature (PDF - 116 KB)

 6. Prezentacija i odbrana pismenog rada.

Kandidati sa stečenim srednjim obrazovanjem:

 1. Ustavno uređenje i propisi u oblasti zaštite kulturnih dobara i rada ustanova kulture
 2. Provera znanja iz oblasti zaštite u očuvanja neokretnih kulturnih dobara u skladu sa posebnim delom Programa stručnog ispita, i to:
 3. a) Istorija, teorija, značaj i uloga zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara

  b) Metodologija istraživanja, proučavanja, valorizacije, evidencije i dokumentovanja nepokretnih kulturnih dobara, prezentacija i interpretacija nepokretnog kulturnog dobra

  v) Postupci, metode, tradicionalne tehnike, materijali u tehničkoj zaštiti kulturnih dobara

 4. Digitalizacija.

II) Pismeni rad – podrazumeva rad koji je kandidat izradio pod nadzorom mentora (Zavod za zaštitu spomenika kulture koji prijavljuje kandidata u obavezi je da odredi mentora koji će raditi sa kandidatom. Ukoliko u zavodu nema mogućnosti da se odredi odgovarajući mentor, Komisija za polaganje stručnog ispita preuzima obavezu i imenuje mentora iz Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture).

Kandidat može pristupiti usmenom polaganju ispita ako je njegov pismeni rad pozitivno ocenjen od strane ispitivača i Komisije.

Kandidat dostavlja pismeni rad najkasnije 15 dana pre početka stručnog ispita.

Komisija za polaganje stručnog ispita (PDF - 692 KB)

VRH