Reviziona sondažna arheološka istraživanja na lokalitetu Karađorđev grad u Topoli realizovana su u periodu od 20. oktobra do 16. novembra 2013. godine. Cilj ovogodišnjih radova bio je da se prikupe podaci o prvobitnoj arhitekturi Karađorđevog grada, na osnovu kojih bi bilo moguće izraditi projekat sistematskih arheološko – konzervatorskih radova. Pre početka radova obavljeno je geofizičko ispitivanje terena. Na osnovu devet arheoloških sondi, definisan je način gradnje i stepen očuvanosti ogradnih zidova Karađorđevog grada, koji je u osnovi bio nepravilno pravougaonog oblika. Takođe je utvrđena i pozicija pojedinih objekata, poput konaka, severne kule i bunara. Otkriveni ostaci arhitekture svojevrsno su prezentovani, sa pratećim informativnim tablama.

1. Sonda 2, zapadni ogradni zid
1. Sonda 2, zapadni ogradni zid
2. Sonda 3, severni ogradni zid
2. Sonda 3, severni ogradni zid
3. Rovovi 1 i 2, južni ogradni zid
3. Rovovi 1 i 2, južni ogradni zid
4. Sonda 6, istočni ogradni zid
4. Sonda 6, istočni ogradni zid
5. Sonda 5, ostaci konaka
5. Sonda 5, ostaci konaka
6. Sonda 7, jugozapadni ugao severne kule
6. Sonda 7, jugozapadni ugao severne kule
7. Sonda 1, bunar
7. Sonda 1, bunar
VRH