Rukovodilac radova: mr Miroslav Stanojlović

Slikarsko – konzervatorski ispitivački radovi su imali sledeću proceduru:

  • odabiranje elemanata za statičnu građevinsku skelu, njihov prenoc, unošenje u hram i konstruisanje, dogradnja i prekomponovanje u pogodnu poziciju neophodnu za radove, rasklapanje i iznošenje na kraju;
  • snimanje (pažljiv pregled) svake ikonografske celine, njenih istaknutih delova i detalja koji oslikavaju konzervatorsku problematiku;
  • opis na osnovu vizuelnog pregleda;
  • kontakt sa svim delovima površine fresaka (palpacija, testovi na otiranje);
  • evidencija istaknutih oštećenja, njihov opis i šematsko iscrtavanje;
  • testovi čišćenja površinskog taloga na svakoj ikonografskoj celini prema zatečenoj problematici;
  • sastavljanje predloga za preduzimanje konzervatorskih mera, neophodnih postupaka i odgovarajućih materijala za popravku nastalih oštećenja;
  • obrada snimaka i tekstova radi komponovanja stranica elaborata za zaštitne slikarsko- konzervatorke radove;
  • izvođenje hitnih preventivnih radova na nestabilnim delovima živopisa, radi sprečavanja proširenja šteta;
  • terenski rad hemičara.

Pored ovih celina pregledani su i kontaktirani delovi zidnog slikarstva prve zone, tog istog zida, zapadnog i dela severnog zida (do sarkofaga Đorđa Ostouša Pećpala). Najugroženiji delovi, tamo gde postoje dubinska oštećenja i mogućnost da se ona prošire, preventivno su ojačana prelepljivanjem zaštitnih obloga.

Uporedo sa slikarsko – konzervatorskim radovima urađena su i merenja vlage u zidovima. Izmerene vrednosti sa unutrašnje strane južnog zida priprate i luka iznad južnih vrata priprate u svim tačkama je više na površini nego na dubini. Zone povećane vlage pojavljuju se u najnižim zonama sa obe strane vrata.ali se uklapaju u obrazac kapilarnog vlaženja i izražene su do visine od oko 70 cm. Vrednosti izmerene po površini zida više su nego one na dubini ali ne u meri koja bi zabrinjavala. Na luku je takođe primetan povećan sadržaj vlage po površini koji potiče i od prisustva velikih količina higroskopnih soli iskristalisanih po površini živopisa. Po dubini ove vrednosti ne prelaze granice normale i nema izrazito vlažnih zona.

Kvantitativna hemijska analiza uzorkovanih depozita iskristalisane soli sa površine živopisa u ovom delu hrama pokazuje najvećim delom prisustvo nitrata (1725 ppm ) i u manjoj meri sulfata (248 ppm ) dok su hloridi zanemarljivi (1 ppm ). Sve pak, ukazuje da su neophodni slikarsko – konzervatorski radovi na dubinskom uklanjanju ovih soli.

Merenja, uzorkovanja i anlize izveo je Aleksa Jelikić, dipl. hemičar.

Dečani, priprata, južni zid. Ugrožena celina iznad južnih vrata između dva pilastra, na kojoj su izvedeni ispitivački radovi.
Dečani, priprata, južni zid. Ugrožena celina iznad južnih vrata između dva pilastra, na kojoj su izvedeni ispitivački radovi.
Prenos moštiju patrijarha Nikifora, ostaci zidnog slikarstva sa jako velikim strukturnim oštećenjima.
Prenos moštiju patrijarha Nikifora, ostaci zidnog slikarstva sa jako velikim strukturnim oštećenjima.
Snimak detalja sa freske i ukrasnog maltera sa iskristalisanim solima na površini.
Snimak detalja sa freske i ukrasnog maltera sa iskristalisanim solima na površini.
VRH