НАЗИВ ЛОКАЛИТЕТА: ЗИД ПОРЕД ПУТА, село Велики Јовановац, општина Пирот

РУКОВОДИЛАЦ АРХЕОЛОШКИХ ИСКОПАВАЊА: Милорад Миљковић, археолог

ОПИС РАДОВА НА АРХЕОЛОШКОМ ЛОКАЛИТЕТУ:

Локалитет се налази са десне стране магистралног пута Димитровград-Пирот, гледано од правца Димитровграда, непосредно иза пута који скреће за село Велики Јовановац. Наповршини је била видљива линија камења која се пружалапаралелно са трасом постојећег пута.

Највероватније се ради о темељу рецентног објекта, који је грађен од камена заливеног у бетонску масу. Оријентисан је правцем северозапад-југоисток, широк је 0.55 m. Чини се да није укопан дубље од 10-ак сm.

Његова удаљеност од савременог пута је 12 m. Уочено је да се он прати и даље у оба правца. У слоју је констатован малобројан покретан археолошки материјал, који углавном сачињавају фрагменти рецентне опеке.

ВРХ