Пројекат CultHeRit

Републички завод за заштиту споменика културе један је од партнера у међународном пројекту Проналажење решења за неуравнотежености на тржишту рада у сектору културног наслеђа у дунавском региону побољшањем његове доступности младим стручњацима (Identifying solutions for labor market imbalances in the cultural heritage sector in the Danube region by improving its accessibility to young professionals) – CultHeRit. Овај пројекат је одобрен за финансирање у оквиру првог позива Програма за дунавски регион 2021–2027 (Danube Region Programme).

Започела реализација међународног пројектa CultHeRit у коме је Републички завод пројектни партнер

О пројекту

Пројекат CultHeRit се бави питањем људских ресурса у установама заштите културног наслеђа (Cultural Heritage Institutions and Museums – CHIM). Главни циљ пројекта CultHeRit је оптимизација секторског тржишта рада изазивањем позитивних промена у праксама запошљавања које се тренутно примењују у сектору културног наслеђа у дунавском региону. Пројекат тежи да повећањем приступачности сектора младим професионалцима допринесе успоравању и преокрету миграције високообразованих младих људи и задржавању квалификоване радне снаге у сектору културног наслеђа. Реализација пројекта CultHeRit почела је 1. јануара 2024. године и време трајања пројекта је 30 месеци.

У пројекту учествује 13 партнерских институција из осам земаља: Аустрије, Босне и Херцеговине, Хрватске, Чешке, Мађарске, Румуније, Србије и Словеније. Тим, који предводи Музеј примењених уметности у Будимпешти, чини десет установа из сектора културног наслеђа: пет музеја, четири завода за заштиту културног наслеђа и један истраживачко-образовни центар. Реч је о великим институцијама из престоница и установама из мањих градова у периферним областима земаља учесница. Институцијама заштите културног наслеђа подршку пружају три техничка партнера: једно удружење културних организација, једна агенција за запошљавање и један синдикат запослених у култури. Осим Републичког завода за заштиту споменика културе, учесници пројекта су: Музеј примењених уметности у Будимпешти, Музеј примењене уметности у Бечу, Културна платформа Горње Аустрије из Линца, Национални институт за наслеђе у Букурешту, Национални музеј историје Трансилваније у Клуж-Напоки, Завод за запошљавање региона Бихор у Орадеи, Међуопштински завод за заштиту споменика културе у Суботици, Самостални синдикат запослених у култури Србије из Београда, Музеј примењене уметности у Прагу, Завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа Републике Српске у Бања Луци, Музеј за умјетност и обрт у Загребу и Истраживачко-образовни центар Дворац Ракичан у Ракичану. У пројекат су укључени и придружени стратешки партнери: Министарство културе и иновација Мађарске, Министарство развоја, јавних радова и управе Румуније, Министарство културе Србије, Аустријски институт за културне концепте и Министарство културе и медија Хрватске.

Циљ и допринос пројекта

Главни циљ пројекта CultHeRit је побољшање тржишта рада у области културног наслеђа изазивањем позитивних промена у тренутним праксама запошљавања у овом сектору у дунавском региону. Пројекат настоји да повећањем приступачности сектора младим стручњацима допринесе успоравању и преокрету миграције високообразованих младих људи и задржавању квалификованих културних посленика, уз повећање разноврсности секторске радне снаге. Такође, пројекат CultHeRit тежи да осигура да овај сектор постане и остане пожељно радно место које својим младим запосленима нуди испуњавајућу каријеру и професионални развој. То ће учинити тако што ће разрадити и тестирати могућа решења и промовисати их кроз кампање јавног заступања и различите догађаје.

Паралелно, партнери на пројекту ће спровести истраживање како би разумели општу ситуацију запошљавања и доступност послова рањивим групама у сектору културног наслеђа у земљама учесницама. Студија ће идентификовати препреке у приступачности запослењу у овој области са којима се суочавају млади, особе са инвалидитетом, људи који живе у руралним подручјима и жене. На основу резултата, истражиће се опције и одржива решења, као што су могућности које нуди рад на даљину. Налази студије и потом стратегије ће се користити за обраћање доносиоцима одлука кроз мере заступања.

Кроз анализу неравнотеже на тржишту рада, као и стратешке препоруке за постизање разноврснијих и инклузивнијих радних места и унапређење запошљавања младих и приступа пословима рањивим групама у сектору, пројекат CultHeRit се придружује иницијативама које гарантују учешће и приступ за све на тржишту рада и подстичу узлазну друштвену мобилност.

Активности и посебни циљеви пројекта

Посебни циљеви пројекта су утврђивање и тестирање транснационалног модела запошљавања у институцијама које воде бригу о културном наслеђу, боље разумевање препрека у доступности посла и унапређење резултата запошљавања у установама културе у дунавском региону. Они ће бити реализовани кроз различите фазе и активности пројекта:

1. Успостављање групе заинтересованих страна и укључивање кључних појединаца у групу (Key Stakeholder Group – KSG), од јануара 2024. до јуна 2026. Републички завод за заштиту споменика културе координира ову активност на националном нивоу. Задатак групе је прикупљање података о правном статусу и условима запошљавања појединаца у институцијама културног наслеђа, родној равноправности, доступности радних места у овом сектору особама са инвалидитетом и руралном становништву, као и обезбеђивање ефикасности пилот активности имплементиране у пројекат, односно изводљивости идентификованих решења у националним контекстима.

2. Транснационална анализа праксе запошљавања у институцијама културног наслеђа у дунавском региону, од јануара 2024. до јуна 2024. Ова активност укључује припрему анкета и прикупљање података у складу са транснационалном методологијиом развијеном у оквиру пројекта. Сви партнери ће дистрибуирати упитнике и прикупљати одговоре, извршити анализу локалних пракси запошљавања, испитати искуства запослених у институцијама културног наслеђа и затим истражити очекивања студената који би потенцијално требало да се запосле у сектору заштите културног наслеђа. Подаци свих партнера ће бити централизовани и сумирани у финални документ, који ће служити као база података за будући модел запошљавања.

3. Дефинисање транснационалног аспиративног модела запошљавања, од јуна 2024. до октобра 2024. У оквиру ове активности сваки партнер ће са својом групом заинтересованих страна дискутовати о понуђеном моделу запошљавања. У октобру 2024. године ће бити организована радионица у Београду где ће сви партнери моћи да поделе искуства о процесу прикупљања података и закључцима које су донеле њихове групе заинтересованих страна. Такође ће се дефинисати коначни модел запошљавања на нивоу партнерства на основу кога ће наредне године започети пилот активност – запошљавање младог стручњака у трајању од 12 месеци.

4. Тестирање транснационалног аспиративног модела запошљавања – пилот активности, од октобра 2024. до децембра 2025. Овом активношћу ће бити омогућено запошљавање по једног младог стручњака у институцијама културног наслеђа – партнерима на пројекту – на 12 месеци, што подразумева његово професионално укључивање у процес рада (окружење) уз обезбеђену менторску подршку у самој установи. Осим евалуације младих запослених стручњака, и они ће имати прилику да у оквиру пројекта изврше евалуацију установа у којима ће радити годину дана.

5. Евалуација пилот активности – запошљавања младог стручњака на период од 12 месеци, од октобра 2024. до јуна 2026. Фокус ове активности је проналажење најважнијих закључака о применљивости транснационалног аспиративног модела запошљавања у различитим земљама дунавског региона. Партнери на пројекту ће такође представити своје виђење успешности пилот активности на самом крају пројекта.

6. Дефинисање коначног транснационалног аспиративног модела запошљавања, од јануара 2025. до јуна 2026. Коначни модел ће садржати процедуре запошљавања (нпр. конкурс за оглашавање, запошљавање, интервјуи за посао, потписивање уговора) као и препоруке за бољу интеграцију на радном месту (нпр. обука, менторство и мере јачања колегијалности). Сваки партнер на пројекту који је имплементирао пилот активност ће прилагодити своје процедуре запошљавања усвајањем најмање једног елемента који је тестиран током пилот активности.

7. Транснационална студија о положају запослених у институцијама у области културног наслеђа у дунавском региону, од јануара 2024. до децембра 2025. Током ове активности партнери ће спровести студију којом ће се испитати услови рада запослених у установама културног наслеђа и открити изазови са којима се запослени суочавају. Студија ће исто тако пружити бољи увид у специфичност послова који се у овом сектору обављају, затим преглед стања запошљавања у институцијама културног наслеђа, напредовање културних посленика у каријери, могућност запошљавања за високообразоване младе људе, као и за особе са инвалидитетом, за жене и за људе из руралних средина.

8. Стратегија за побољшање доступности послова и услова запошљавања у институцијама културног наслеђа, од јануара 2024. до децембра 2025. Претходно реализоване активности – Транснационална студија о положају запослених, Транснационални аспиративни модел запошљавања и његово пилот тестирање, као и Транснационална анализа праксе запошљавања у институцијама културног наслеђа – допринеће дефинисању препорука у стратегији. Документ ће садржати стратешке правце за унапређење пракси запошљавања и доступности сектора културног наслеђа за висококвалификоване младе људе и друге рањиве групе. Разрадиће се препоруке за анализу и превазилажење неусклађености образовне понуде и послова који су дефицитарни у институцијама културног наслеђа.

9. Промотивна кампања и кампања за повећање видљивости читавог сектора културног наслеђа, од јануара 2024. до јуна 2026. Партнери на пројекту ће уложити напор да резултати пројекта допру до доносилаца одлука у релевантним областима и институцијама који могу да изазову позитивне промене у тренутним праксама запошљавања у сектору заштите културног наслеђа у дунавском региону. Активност ће се реализовати кроз различите мере јавног заступања, промоције и догађаје.

Састанци

Припремни састанак уочи почетка реализације пројекта CultHeRit одржан је у Будимпешти 15. децембра 2023. године. Конференција поводом отварања пројекта CultHeRit и први пројектни састанак партнера одржан је крајем јануара 2024. године у Бечу у Музеју примењене уметности.

На том партнерском састанку, између осталих тема, разговарало се о проблемима управљања пројектима, као и о предстојећим активностима, успостављању и функционисању кључних група заинтересованих страна, методологији у вези са креирањем транснационалне анализе праксе запошљавања, запошљавању итд.

Сви партнери ће такође учествовати на будућим конференцијама и састанцима пројекта CultHeRit (у јуну 2024. у Клуж-Напоки, Румунија, и у октобру 2024. у Београду). До краја пројекта партнери ће посетити партнерске институције у Прагу, Линцу, Букурешту и учествовати на завршном догађају пројекта у јуну 2026. године у Будимпешти.

Започела реализација међународног пројектa CultHeRit у коме је Републички завод пројектни партнер

Партнери на пројекту

Музеј примењене уметности, Будимпешта, Мађарска, главни партнер (Iparművészeti Múzeum) - https://www.imm.hu/en/

Музеј примењене уметности, Беч, Аустрија (Museum für angewandte Kunst) - https://www.mak.at/en

Културна платформа Горње Аустрије, Линц, Аустрија (Kulturplattform Oberösterreich) - https://kupf.at/organisation/other-languages/the-kupf-cultural-platform-upper-austria/

Национални институт за наслеђе, Букурешт, Румунија (Institutul National al Patrimoniului) - https://patrimoniu.ro/

Национални музеј историје Трансилваније, Клуж-Напока, Румунија (Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei) - https://mnit.ro/-/

Завод за запошљавање региона Бихор, Орадеа, Румунија (Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Munc Bihor) - https://www.anofm.ro/?agentie=Bihor&page=0

Републички завод за заштиту споменика културе, Београд, Србија - https://www.heritage.gov.rs/english/index.php

Међуопштински завод за заштиту споменика културе, Суботица, Србија - https://www.heritage-su.org.rs/en/home-2/

Самостални синдикат запослених у култури, Београд, Србија - https://www.sindikatkulturesrbije.rs/

Музеј примењене уметности, Праг, Чешка (Uměleckoprůmyslové museum v Praze) - https://www.upm.cz/en/

Завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа Републике Српске, Бања Лука, Босна и Херцеговина - https://nasljedje.org/

Музеј за умјетност и обрт, Загреб, Хрватска (Muzej za umjetnost i obrt) - https://www.muo.hr/

Истраживачко-образовни центар Дворац Ракичан, Ракичан, Словенија (Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan) - https://www.ris-dr.si/?lang=GB

Чланови пројектног тима и контакт

Чланови пројектног тима Републичког завода за заштиту споменика културе су:

Контакт

Телефон: 011 2454 786

Факс: 011 3441 430

Имејл-адресе:

Пројекат је суфинансиран из фондова Европске уније (ERDF, IPA II).

ВРХ