Насловна/Page de couverture ПДФ (304 KB)
Чланци и расправе/Articles et traités    
  Доброслав Ст. Павловић    
  Остаци Трајановог моста на Дунаву ПДФ (1,48 MB)
  Restes du pont de Trajan sur le Danube
  Мирјана Шакота    
  Прилози познавању манастира Бање код Прибоја ПДФ (6,47 MB)
  Contribution à la connaissance du monastère Banja près de Priboj
  Живковић Бранислав    
  Откривање живописа y цркви св. Николе y Градцу ПДФ (1,67 MB)
  Decouverte des fresques dans l'eglise st. Nicolas à Gradac
  Милка Чанак-Медић    
  Пројекат за презентацију дечанске ризнице ПДФ (1,42 MB)
  Projet de la présentation du trésor du monastère Dečani
  Радомир Станић    
  Фреске цркве св. Николе y Баљевцу код Рашке ПДФ (7,05 MB)
  Les fresques de l'église st. Nicolas à Baljevac près de Raška
  Димитрије Мадас    
  Археолошки радови y манастиру Раваници ПДФ (2,77 MB)
  Fouilles archeologiques dans le cadre des fortification du monastère Ravnica
  Ранко Финдрик    
  О радовима на конзервацији архитектуре цркве y селу Борач ПДФ (1,10MB)
  La conservation de l'architecture de l'église au village de Borač
  Ранко Финдрик    
  Неколико забележака о дрвеним конструкцијама конака манастира Хиландара ПДФ (988 KB)
  Quelques remarques sur les constructions en bois des logis du monastère Chilandar
  Радомир Станић    
  Непознати запис из Јежевице ПДФ (2,69 МB)
  L'inscription inconnue de Ježevica
  Марија Радан Јовин    
  Конзерваторско-рестаураторски радови на цркви Јовањи код Ваљева ПДФ (5,45 МB)
  La conservation de l'architecture de l'eglise Jovanja
  Александар Радовић    
  Манастир Темска — истраживачки и конзерваторско-рестаураторски радови 1970. године ПДФ (4,18 MB)
  Monastère Temska — les travaux de conservation 1970.
  Богдан Несторовић    
  Преглед споменика архитектуре y Србији XIX века ПДФ (3,65 MB)
  Les monuments d'architecture en Serbie au XIXe s. et au début du XXe siècle
  Надежда Пешић-Максимовић    
  Стара општина — "Кула" y Власотинцу ПДФ (1,11 МB)
  L'ancienne mairie de Vlasatince
  Надежда Пешић-Максимовић    
  Учешће власти y стварању центара y селима Србије y XIX веку ПДФ (3,89 MB)
  La participation des autorites à la création des centres dans les villages de Serbie au XIXe siècle
  Предраг Пајкић    
  Црква св. Николе y Гложану код Свилајнца ПДФ (2,43 МB)
  L'eglise de st. Nicolas au village Gložane près de Svilajnac
  Јован Крунић    
  Пријепоље — о структури и развоју типа старе куће ПДФ (4,02 MB)
  Prijepolje — la structure de la ville et du développment du type de la vieille maison
  Боривоје Радић    
  Неколико карактеристичних примера народне архитектуре Груже
ПДФ (3,75 МB)
  Quelques modeles caracteristiques de l'architecture populaire de Gruža
  Надежда Катанић    
  Прилог проучавању проблема заштите споменика културе y периоду између два светска рата ПДФ (4,60 MB)
  Contribution à l'étude des problemes de la protection des monuments de la culture dans la period entre
les deux guerres mondiales
  Миодраг Соколовић
   
  Прилог евиденцији споменика посвећеним устанку Србије 1941. године ПДФ (3,62 МB)
  Contribution au fichier des monuments consacres à l'insurection de 1941 en Serbie
  Владимир Бргуљан    
  Једно значајно схватање о правној заштити споменика културе ПДФ (364 KB)
  Une conception importante sur la protection juridique des monuments de la culture
  Бранка Скакић
   
  Конзервација и заштита документације културних добара — микрофилмовање ПДФ (400 KB)
  Conservation et protection de la documentation sur les biens cultures — microfilmage
  Гордана Марјановић    
  Библиографија чланака штампаних y "Саопштењима" од књиге I до IX. ПДФ (592 KB)
  Bibliographie des articles imprimés dans les Communications" du livre I au livre IX
Садржај/Table des textes ПДФ (204 KB)
     
Саопштења X / 1974 | Communications X / 1974
ВРХ