Садржај/Sommaire ПДФ (292 KB)
Чланци и расправе/Articles et Discussions    
  Милица Јанковић    
  Затворене археолошке целине манастира Студенице ПДФ (1,01 MB)
  Ensembles archéologiques fermés du monastère de Studenica
  Радомир Николић    
  Конзерваторски запис о преосталом живопису светог Саве y Богородичиној цркви манастира Студенице
ПДФ (10,7 MB)
  Notes sur la conservation des fresques subsistantes de saint Sava à l'Eglise de la Vierge du monastère de Studenica
  Радомир Петровић    
  Трифора Богородичине цркве y Студеници
ПДФ (2,15 MB)
  La fenêtre trilobée de l'Eglise de la Vierge
de Studenica
  Бранка Кнежевић    
  Манастир Лапушња ПДФ (3,49 MB)
  Le monastère de Lapušnja
  Гордана Симић    
  Мало и Велико утврђење Фетислам y Кладову ПДФ (2,95 MB)
  Fetislam — fortifications de Kladovo
  Андреј Андрејевић    
  Архитектура и зидно сликарство XVI века сарајевске Цареве џамије ПДФ (2,23 MB)
  L'architecture et la peinture murale de la Mosquée impériale de Sarajevo XVIe siècle
Прилози/Contributions    
  Владислав Ристић
   
  Остаци живописа y костурници Испоснице светог Саве y Кареји ПДФ (1,06 MB)
  Les vestiges des fresques dans l'ossuaire de l'Ermitage de saint Sava à Karyès
  Александра Јуришић    
  Гробна обележја двојице игумана манастира Сопоћани ПДФ (684 KB)
  Sépultures de deux higoumènes du monastère de Sopocani
  Живко Микић    
  Антрополошке карактеристике скелета из припрате цркве y манастиру Сопоћани
ПДФ (424 KB)
  Caractéristiques anthropologiques des squelettes du narthex de l'église de Sopocani
  Марко Поповић    
  Нови резултати истраживања приобалних утврђења Београдске тврђаве ПДФ (1,35 MB)
  Nouveaux résultats des recherches sur la forteresse de Belgrade
  Слободан Милеуснић    
  Црква Светог Пантелејмона код села Торња y склопу историјских догађаја ПДФ (1,09 MB)
  L'église Saint-Pantaléon près du village de Toranj dans le contexte historique
  Мирослав Тимотијевић    
  Иконографија готског свећњака из Дечана
L'Iconographie d'un candélabre gothique de Decani
ПДФ (1,30 MB)
  Млађан Цуњак    
  Прилози познавању српске средњовековне материјалне културе
ПДФ (592 KB)
  Contributions à la connaissance de la culture matérielle serbe du Moyen âge
  Иванка Рибаревић-Николић    
  Житијска икона св. Ђорћа Кефалофороса из Благаја код Мостара ПДФ (708 KB)
  L'icône de saint Georges le Céphalophore
  Зоран Симић    
  Црква y селу Велика Иванча на локалитету ПДФ (776 KB)
  L'église du village de Velika Ivanca dans le site archéologique
Манастир/Manastir    
  Слободан Раичевић    
  Живопис y линети изнад улаза y манастир Хиландар из 1753. године ПДФ (1,09 MB)
  La décoration peinte de 1753 dans la lunette au-dessus de l'entrée du monastère de Chilandar
  Боривоје Радић    
  Конак y манастиру Вољавчи ПДФ (824 KB)
  Le bâtiment d'hébergement du monastère de Voljavca
Грађа и извештаји/Matériaux et rapports    
  Радомир Станић    
  Обележавање осам векова Студенице
Commémoration des huit siècles du monastère de Studenica
ПДФ (1,10 MB)
  Надежда Катанић    
  Материјални положај и друга питања из живота
манастира и цркава — споменика културе од великог
и од изузетног значаја за историју и културу СР Србије
ПДФ (872 KB)
  La situation matérielle et autres questions relatives à la vie des monastères et des églises — monuments de grande importance ou d'importance exceptionnelle
pour l'histoire et la culture de la République socialiste de Serbie
  Доброслав Ст. Павловић
   
  Стање заштите и вредновање споменика народне архитектуре y Европи ПДФ (236 KB)
  L'état de la préservation et la mise en valeur des monuments d'architecture verna-culaire en Europe
Реферати/Exposés    
  Гордана Цветковић Томашевић
   
  Симболичне представе космоса y паганској и хришћанској антици ПДФ (628 KB)
  Les représentations symboliques du cosmos dans l'antiquite païenne et chrélienus
Критике и прикази/Critiques et comptes rendus    
  Оливера Кандић
ПДФ (376 KB)
  Милка Чанак-Медић и Ђурђе Бошковић,
„Архитектура Немањиног доба I — Цркве y Топлици и долинама Ибра и Мораве"
  Бранислав Тодић
  Сретен Петковић, „Морача", Београд,
„Српска књижевна задруга" и „Просвета" (1986), стр. 270, са 37 црно-белих и 60 слика y боји, цртежима и резимеом на енглеском језику
  Срђан Ђурић
  Гордана Бабић, Војислав Кораћ и Сима Ћирковић,
„Студеница", Београд, 1986. „Југословенска ревија", 200 стр. текста са 150 колор репродукција, VIII табли цртежа, библиографија и индекс.
Аутор фотографија Бранислав Стругар
  Миодраг Јовановић
  Бранко Вујовић,
„Уметност обновљене Србије 1791—1848". „Просвета" и Републички завод за заштиту споменика културе Београд, 1986
„Студије и монографије" 4 стр. 464 илустрована са 361 црнобелом илустрацијом + 20 табели y боји
  Неда Цар
  Милан Кашанин, Милка Чанак-Медић, Јованка
Максимовић, Бранислав Тодић и Мирјана Шакота,
„Манастир Студеница", „Књижевне новине" Београд 1986. Стр. 263, илустрације 198 (црно-белих и колор фотографија и цртежа), резиме на
француском језику
  Милка Чанак-Медић
  Томислав Марасовић, „Заштита градитељског
наслеђа. Повијесни предлог с избором текстова и
докумената", Загреб—Сплит 1983, стр. 174 и
„Активни приступ градитељском наслеђу", Сплит 1985,
стр. 184
  Слободан Баришић
  Бернард М. Филден, „Конзервација историјских
грађевина". Butterworth & СО, Лондон, 1982, 472
стр., 353 прилога
       
Саопштења XVIII / 1986 | Communications XVIII / 1986
ВРХ