Садржај ПДФ (383 KB)
Чланци и расправе/Articles et traités    
  Гордана Цветковић-Томашевић ПДФ (1,25 MB)
  Упоредно испитивање вишеслојних археолошких иалазишта y Хераклеји Линкестис, Улпијани и Сингидунуму / Београд
  Etude comparative des sites archéologiques à Héraklea Lynkestis, Ulpiana et Singidunum /Beograd constitués de plusieurs couches superposées
  Сима Гушић    
  Урбанизам Ремезијане од I до VI века ПДФ (864 KB)
  Urbanisme de Remesiana entre les Ie et VIe siècles
  Радомир Николић    
  Конзерваторски записи о живопису светог Саве y Богородичиној цркви манастира Студенице ПДФ (3,22 MB)
  Notes sur la peinture murale de Saint Sava dans l'église de la Vierge à Studenica
  Миша Ракоција    
  Црква Свете Богородице на Вражијем Камену ПДФ (2,40 MB)
  Église SainteVierge sur le Vražiji Kamen
  Мирослав Тимотијевић    
  Идејни програм зидног сликарства y припрати манастира Крушедола ПДФ (0,97 MB)
  Le répertoire de la peinture murale dans le narthex de Krusedol
Прилози/Contributions    
  Чедомир Васић    
  Релативни хронолошки односи између објеката на Акропољу Царичиног града ПДФ (1,17 MB)
  Rapports chronologiques relatifs entre les constructions de l'Acropole à Caričin Grad (Justiniana prima)
  Александар Јовановић и Млађан Цуњак    
  Нови налази касноантичких гробова y Смедереву ПДФ (792 KB)
  Récente mise au jour des tombes de la basse antiquité à Smederevo
  Марко Поповић    
  Подграђе града Paca — Први резултати истраживања ПДФ (928 KB)
  Le faubourg du château fort de Ras —premiers résultats des recherches
  Леонтије Павловић    
  Белешке о манастиру Студеници ПДФ (400 KB)
  Notes sur le monastère de Studenica
  Владислав Ристић    
  Феудално властелинство y Риђевштици ПДФ (1,34 MB)
  Domaine féodal de Ridevstica
  Надежда Катанић    
  Фазе изградње Голубачког града ПДФ (1,01 MB)
  Les phases la constructions de la forteresse de Golubac
  Милан Ивановић
Испоснице Уљарице и остаци српских цркава y сливу реке Мируше, средњовековне Љубижње
ПДФ (1,23 MB)
  Ermitages à ruches et vestiges d'églises serbes dans le bassin de la Miruša, la Ljubižnja médiévale
  Антун Рудински    
  Црква Свете Параскеве y Илочцу y HP Мађарској ПДФ (1,78 MB)
  Église SainteParascève à Iločac (République populaire de Hongrie)
  Милан Јевтић    
  Зграда Полугимназије шабачке ПДФ (1,18 MB)
  Le Lycée de âabac
  Надежда Пешић-Максимовић    
  Стара школа y златиборском селу Мачкату ПДФ (1,35 MB)
  L'ancienne école au village de Mačkat au pied de Zlatibor
  Миладин Лукић    
  Воденица манастира Милешеве ПДФ (1,63 MB)
  Le Moulin du monastère de Mileševa
  Бранко Ћупурдија    
  Слепи отвори y стамбеној архитектури суботичких салаша и мајура ПДФ (472 KB)
  Baies aveugles dans l'architecture des fermes et des maisons de campagne à usage d'habitation dans les environs de Subotica
Грађа и извештаји/Matériaux et rappoits    
  Јован Секулић    
  Југословенско-мађарска сарадња y области заштите културних добара ПДФ (2,35 MB)
  Collaboration hungaro-yougoslave dans le domaine de la protection des biens kulturels
Критике и прикази/Critiques et comptes rendus    
  Бранислав Тодић ПДФ (468 KB)
  Гордана Бабић, „Краљева црква y Студеници", Просвета и Републички завод за заштиту споменика културе, Београд 1987, 273 стр., 161 црнобела и 33 илустрације y боји, резиме на француcком језику
  Светлана Пејић
  R. Mepisaschwili — R. Schrade — W. Zinzadse, „Georgien", Wehrbauten und Kirchen, VEB E.A. Seemann Verlag, Leipzig 1987, стр. 388, илустрација 539 (цртежи, црнобеле и колор фототрафије) географска карта, објашњење грузијских појмова, топографски индекс, изабрана литература
  Бранислав Тодић
  „Задужбине Косова. Споменици и знамења српског народа", Призрен—Београд 1987, стр. 876, са илустрацијама
  Миодраг Јовановић
  Димитар Корнаков: „Творештвото на мијачките резбари на Балканот од крајот на XVIII и XIX век". Институт за истражување на старословенската култура, Прилеп 1986, стр. 208 + 83 црнобеле репродукције, резиме на француоком језику
  Жељко Шкаламера
  Миодраг Јоваиовић, „Српско црквено градитељство и сликарство новијег доба", Београд — Крагујевац 1987, Друштво историчара уметности Србије и Издавачка установа „Каленић", стр. 255 + 235 црнобелих фотографија и цртежа +16 илустрација y колору, са регистром
  Радомир Станић
  Дејан Медаковић, Ђорђе Милошевић: „Летопис Срба y Трсту", Београд, „Југословенска ревија", 1987, стр. 168 + 124 колор и црнобелих репродукција
  Жељко Шкаламера
  Никола Кусовац, „Српско сликарство XVIII и XIX века", Каталог збирке Народног музеја — Београд, Народни музеј, Београд 1987, стр. 252
  Радомир Станић
  Јован Нешковић, „Ревитализација споменика културе", Београд, Архитектонски факултет — постдипломске студије из заштите, ревитализације и проучавања градитељског наслеђа, 1986, стр. 125 + 123 илустрације y виду цртежа и црнобелих фотографија
  Светлана Пејић
  Изложба „Иконе из Македоније y Загребу"
  Слободан Ђорћевић
  Милорад Димитријевић, „Статичкоконструктивни проблеми y заштити градитељског наслеђа", „Архитектонски факултет, Београд 1986.
       
     
Саопштења XIX / 1987 | Communications XIX / 1987
ВРХ