Садржај ПДФ (148 KB)
Чланци и расправе/Articles et traités    
  Гордана Цветковић-Томашевић    
  Није ли "загонетни знак", првобитно представљен на једном ранохришћанском
мозаику, био, можда, монофизитски?
Иконографија мозаика на подовима три мартирија из VI века
ПДФ (2,68 MB)
  "Le signe énigmatique", représenté originellement sur une mosaïque paléochréti-
enne, n'était-il pas le signe monophysite?
L'iconographie des mosaïques de pavement dans les trois martyria du Vie siècle
  Јован Нешковић    
  Архитектура и обнова цркве Св.Богородице y Бистрици на Лиму ПДФ (3,50MB)
  Eglise de la Sainte-Vierge à Bistrica
  Јованка Калић    
  Српски државни сабори y Расу ПДФ (968 KB)
  Assemblées d'État serbes à Ras
  Бранислав Toдић    
  Ктиторска композиција y наосу Богородичине цркве y Студеници ПДФ (2,03 MB)
  Composition de ktitor dans le naos de l'Église de la Vierge à Studenica
  Бранка Кнежевић    
  Плоча са двојезичним натписом из 1218. године y Витовници ПДФ (764 KB)
  Plaque à inscription bilingue de 1218 à Vitovnica
  Слободан Ненадовић    
  Непознати светитељ из манастира Градац ПДФ (2,04 MB)
  Saint Pierre sur un fragment d'une fresque de Gradac
  Сретен Петковић
   
  Представа светог Саве Јерусалимског y олтару пећке цркве Светих апостола ПДФ (4,38 MB)
  Représentation de saint Sabas de Jérusalem dans le sanctuaire des Saints-Apôtres de Peć
  Војислав Кораћ    
  Између Запада и Византије.
Архитект Светог Ахилија y Ариљу
ПДФ (1,10 MB)
  Entre l'Occident et Byzance. Architecte de
Saint-Achille d'Arilié
  Милка Чанак-Медић    
  Ексонартекс цркве Светог Николе y Тргу код Жагубице ПДФ (4,46 МB)
  Exonarthex de l'église Saint-Nicolas à Trg près de Zagubica
  Марица Шупут    
  Нова слика византијске архитектуре y доба њене последње обнове
ПДФ (2,46 МB)
  Nouvel aspect de l'architecture byzantine à l'époque de sa dernière renaissance
  Оливера Кандић    
  Обнова спољне припрате цркве Свете Тројице y манастиру Сопоћани ПДФ (3,87 MB)
  Restauration de l'exonarthex de l'église de la Sainte-Trinité au monastère de Sopoćani
  Владислав Ристић    
  Ο постанку цркве манастира Сисојевац и њеном ктитору ПДФ (3,30 MB)
  Fondation de l'église du monastère de Sisojevac et son ktitor
  Бронислав Цветковић    
  Герасимов запис и ктитори Каленића ПДФ (1,72 МB)
  Inscription de Gérasime et ktitors du monastère de Kalenić
  Млађан Цуњак    
  Бронзани свећњаци и кадионице из Смедеревске тврђаве ПДФ (2,55 MB)
  Chandeliers et encensoirs en bronze provenant de la forteresse de Smédérévo
  Зоран Симић    
  Манастир Сланце код Београда ПДФ (2,55 МB)
  Le monastère de Slance près de Belgrade
  Драгиша Милосављевић    
  Манастир Увац
Историјски оквири времена
ПДФ (3,46 MB)
  Monastère d'Uvac
Cadre historique de l'époque
  Миша Ракоција    
  Манастир Св. Богородице y Сићевачкој клисури - историја и архитектура
ПДФ (2,83 МB)
  Monastère de la Vierge dans le défilé de Sićevo - histoire et architecture
  Владимир Мако    
  Елементи средњовековног поступка размеравања и пропорционисања y
живопису Христофора Жефаровића
ПДФ (1,92 MB)
  Éléments du procédé médiéval de mesure et d'établissement des proportions,dans la peinture murale de Christophe Žefarović
  Мирослав Тимотијевић    
  Поштовање Богородице Брнске код Срба ПДФ (3,69 МB)
  Vénération de la Vierge de Brno chez les Serbes
  Миодраг Јовановић    
  Неки теолошки и естетички погледи из XIX века на српско црквено
сликарство
ПДФ (3,07 МB)
  Certaines vues théologiques et eschatologiques de la peinture sacrée serbe
au XIXe siècle
  Ненад Макуљевић    
  Полагање Христово y Гроб изнад царских
двери Саборне цркве y Београду
ПДФ (2,80 МB)
  Mise au Tombeau surmontant la porte royale
de la cathédrale de Belgrade
  Надежда Пешић-Максимовић
   
  Центар Горње Добриње - споменичка
целина - шор - варошица
ПДФ (4,73 МB)
  Centre de Gornja Dobrnja - monument
historique chor-varochiza
  Доброслав Ст. Павловић    
  Карађорђев град y Тополи
- На прагу двестогодишњице Првог
српског устанка -Могућности обнове
споменичке целине
ПДФ (5,78 МB)
  Forteresse de Karageorges à Topola
- au seuil du deuxième centenaire de la
Première insurrection serbe - Modalités de
rénovation de l'ensemble des monuments
  Угљеша Рајневић    
  Два века заштите уметничке баштине y Србији ПДФ (312 KB)
  Deux siècles de protection de l'héritage artistique en Serbie
  Тања Дамљановић
   
  Архитекта Светомир Лазић (1894-1985) ПДФ (1,93 МB)
  Architecte Svetomir Lazić (1894-1985)
Критике и прикази/Critiques et comptes-rendus    
  Гордана Цветковић-Томашевић    
  COLOQU-
10 INTERNACIONAL SOBRE MOSAICO
ANTIGUO. Palencia-Mérida 1990/1994, 438 стра-
на
ПДФ (456 KB)
  Милкa Чанак-Медић, Јован Нешковић
  Слободан Ненадовић, ОСАМ ВЕКОВА ХИЛАН-ДАРА, ГРАЂЕЊЕ И ГРАЂЕВИНЕ, Републички завод за заштиту споменика културе, Београд 1997, стр. 414 и 485 илустрација y тексту.
  Сања Кесић-Ристић
  Henrv Maguire, THE ICONS OF THEIR BODIES, SAINTS AND THEIR IMAGES IN BVZANTIUM, Princeton -New Jersey 1996, 222 стране, 167 црно-белих илустрација, библиографија, индекс.
  Сретен Петковнћ
  НЕУСПЕЛА ИСТОРИЈА
СЛИКАРСТВА ЦРНЕ ГОРЕ XV-XVIII ВЕКА
(Слободан Раичевић, СЛИКАРСТВО ЦРНЕ
ГОРЕ У НОВОМ ВИЈЕКУ, Црногорска
академија наука ц умјетности, Подгорица 1996,
стр. 275, са 117 црно-белих фотографија, 39
слика y боји, 57 цртежа)
     
Саопштења XXIX/ 1997 | Communications XXIX / 1997
ВРХ