НАЗИВ ЛОКАЛИТЕТА: ГОЈИНДОЛСКО КАЛЕ (МАЛО КАЛЕ), село Обреновац, општина Пирот

РУКОВОДИЛАЦ АРХЕОЛОШКИХ ИСКОПАВАЊА: др Мирослав Лазић, археолог

ОПИС РАДОВА НА АРХЕОЛОШКОМ ЛОКАЛИТЕТУ:

У првој половини 2011. године предложена је промена првобитног пројекта за деоницу аутопута код локалитета Мало кале којом би се избегла градња тунела 10, а оса будућег аутопута била би померена за неколико десетина метара јужније у односу на прву варијанту, тако да би угрозила само јужни обод археолошког налазишта. Комуникација Димитровград – Обреновац широка је cca 4 m, a поплочан коловоз оивичен је масивним каменим плочама укопаним усправно. На овом друму лако се уочава да постоји разлика у изради коловоза. Наиме, на делу којим се ступа на раскрсницу коришћене су камене плоче мањих димензија, што упућује на закључак да је нивелета коловоза накнадно коригована (подигнута) како би се олакшао приступ раскрсници. У селу Обреновац се налази античка цистерна за воду (локалитет Врело), која индицира постојање истовременог насеља.

Деоница пута која води ка утврђењу на узвишењу Гојиндолско кале, ширине cca 5 m, израђена је усецањем у косину брда, а пут је ослоњен на масивни потпорни зид грађен у техници сухозида од притесаног камена међу којима има и веома крупних блокова. Висина овог зида на појединим местима прелази 2.00 m. Деоницу пута која води од старе раскрснице Мало кале ка југу, тачније ка Нишави и селу Гојин Дол, ширине између 9 и 7 m, подупиру два потпорна зида грађена у техници сухозида од блокова притесаног камена. Међупростор испуњен је набијеним „трпанцем“ од камена, туцаника и земље. Њихова висина варира између од 1.00 до 2.00 m.

Покретни археолошки налази су ретки и углавном хронолошки неосетљиви. То су плочасте гвоздене потковице чија је употреба започела током средњег века. Грнчарија је рецентна и потиче из скорашњих укопа које су начинили трагачи за благом.

ВРХ