ЗАШТИТНА АРХЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА НА ПРОСТОРУ РБ “КОЛУБАРА”

Руководилац пројекта: Мирјана Благојевић, археолог саветник

Рударски басен Колубара простире се на територији подрињско–колубарског и београдског региона. С обзиром да се овај простор налази на правцу напредовања површинских копова, заједничким ангажовањем Завода за заштиту споменика културе и Рударског басена Колубара спречава се уништавање културних добара. У периоду од 1990. до 2006. године истражени су локалитети на фронту напредовања површинских копова Тамнава Источно и Западно поље.

“Мађарско гробље“, село Цветовац (КО Лазаревац) – средњовековна некропола датована у другу половину XVIII и XIX века
“Мађарско гробље“, село Цветовац (КО Лазаревац) – средњовековна некропола датована у другу половину XVIII и XIX века
“Црквине”, село Мали Борак (КО Лајковац) – касно винчанско насеље и средњовековна некропола, оквирно датована у период од XI – XIX века.
“Црквине”, село Мали Борак (КО Лајковац) – касно винчанско насеље и средњовековна некропола, оквирно датована у период од XI – XIX века.
“Црквине – баре”, село Скобаљ (КО Лајковац) – остаци villae rusticae, крај III – IV век.
“Црквине – баре”, село Скобаљ (КО Лајковац) – остаци villae rusticae, крај III – IV век.
“Камаљ”, село Скобаљ (КО Лајковац) – крстаста грађевина-меморија са некрополом, крај III – IV век.
“Камаљ”, село Скобаљ (КО Лајковац) – крстаста грађевина-меморија са некрополом, крај III – IV век.
“Каленић – Ливаде”
“Каленић – Ливаде”, село Каленић (КО Уб) – остаци већег стамбеног објекта из периода раног енеолита са свим елементима за идеалну реконструкцију. IV миленијум п.н.е.
“Манастирине”, село Скобаљ (КО Лајковац) – насеље са дужим континуитетом живљења, од неолита, преко бронзаног и гвозденог доба, до средњег века.
“Бележ”, село Мали Борак (КО Лајковац) – раноенеолитски локалитет.
“Каленић – Језеро”, село Каленић (КО Уб) – енеолитски локалитет девастиран радом површинског копа.

Локалитет: Масинске њиве

Место: Мали Борак

Општина: Лајковац

Врста локалитета: насеље (IV миленијум п.н.е.),

производно занатски центар бакарног доба

Археолошка истраживања на простору РБ “Колубара”

Неочекивано откриће, економско-производне зоне развијеног бакарно доба на локалитету „Масинске њиве“, за сада је јединствен случај на простору Балкана и Југоисточне Европе. Ради се о комплексу цилиндричних пећи – јама, укопаних у низу или по групама, окружених плићим и дубљим јамама стамбеног карактера како и просторима за складиштење дрвене грађе. На основу досадашњих налаза може се говорити о преплитању рано енеолитских и позно енеолитских култура – Тисаполгар, Ласиње, Баден, Ленђел и Чернавода III, као и укопима из ранобронзаног периода. Мањи проценат се везује за период Винче, док је јако мали проценат везан за Старчево.

Локалитет: „Јаричиште 1“

Место: Мали Борак

Општина: Лајковац

Врста локалитета: - насеље (VI , V миленијум п.н.е.)

(старчевачка култура, винчанска култура, енеолит, рана бронза)

Археолошка истраживања на простору РБ “Колубара”

Откривени су непокретни објекти и структуре - јаме земунице, отпадне јаме, силоси, основе кућа, пећи за припремање хране и печење керамичких посуда, површине са већом концентрацијом керамичких посуда и три гроба - један двојни гроб (старија женска индивидуа и дете) и два дечија гроба. У оквиру археолошке целине 1.74 (јама - стамбени објекат), откривена су три гроба. Откриће двојног гроба у оквиру старчевачког насеља на локалитету „Јаричиште 1“ изузетно је по томе што су ретки овакви налази гробова са двојним сахранама из периода старчевачке културе, не само код нас већ и на територији централног Балкана. Разлог томе је свакако недовољна истраженост локалитета из овог периода на тлу Србије. Из аспекта конзервације и рестаурације налази ове врсте су веома занимљиви, али и сложени, нарочито уколико се постави захтев за ин ситу подизање – измештање. Налаз је презентован у територијално надлежном музеју - Народни музеју у Ваљеву.

Локалитет: „Јаричиште 2“

Место: Мали Борак

Општина: Лајковац

Врста локалитета: - ковачница гвожђа (римски период)

Археолошка истраживања на простору РБ “Колубара”

Судећи по интензивним траговима сагоревања дрвета и ћумура, налазима гвоздене шљаке и недовршеним гвозденим предметима на овом месту се вероватно налазила ковачница гвожђа на отвореном простору. На основу налаза бронзаних фибула локалитет се може датовати у IV век.

Сеоско гробље у Малом Борку

Извршено комплетно снимање надгробних споменика који датирају од средине 18. века до друге половине 19. века. На основу анализа стања очуваности на појединим споменицима извршена конзервација. Укупно је документовано 580 споменика. Археолошка ископавања извршена на основу претходних геофизичких испитивања, у централном делу гробља где су регистровани најстатрији надгробни споменици. Утврђено је да нису очувани скелетни остаци покојника којима су припадали ови надгробни споменици. Највероватније су девастирани савременим сахранама. Нису нађени покретни архреолошки предмети. Сви надгробни споменици без стараоца пренети су на гробље у Јабучју.

Археолошка истраживања на простору РБ “Колубара”

Радови у току:

На подручју површинског копа Тамнава Западно поље - села Мали Борак, Скобаљ (КО Лајковац)

ПОВЕЗЕНЕ ВЕСТИ:

ВРХ