Помоћу малог гранта ЕУ у оквиру Љубљанског процеса II у износу од 5000 евра Републички завод за заштиту споменика културе извршио је прелиминарна истраживања на Сувачи у Кикинди. Како би се Сувача на правилан начин конзервирала и презентовала, било је неопходно извршити следећа истраживања:

  • статичку анализу објекта
  • анализу влажности и минералошко-петрографску анализу
  • антрополошко-етнографску анализу културних вредности Суваче, чији је циљ правилно дефинисање будуће одрживе намене објекта

Истраживања која су успешно изршена, презентована су на Workshop on preliminary Investigations, 18 – ог фебруара на Цетињу.

Грант за Сувачу
ВРХ