Назив пројекта: Дугорочни програм обнове и ревитализације градитељског и пејзажног наслеђа Сремских Карловаца

Координатор: Бранка Шекарић

Сремски Карловци, панорама
Сремски Карловци, панорама

Пројекат реализује Стручни тим за истраживање, праћење стања и заштиту Градског језгра Сремских Карловаца Републичког завода за заштиту споменика културе и Покрајинског завода за заштиту споменика културе из Новог Сада.

Сремски Карловци, градско језгро
Сремски Карловци, градско језгро

Градско језгро Сремских Карловаца, просторна културно-историјска целина од изузетног значаја («Сл. гласник РС», бр. 16/90).

Сремски Карловци, Дворска башта
Сремски Карловци, Дворска башта

Пројекат је настао у Републичком заводу за заштиту споменика културе 2003. године. Полази од интегративног приступа културном наслеђу, идентификује ресурсе и дефинише стратешки програм акција артикулисаних преко три аспекта (програма) који се виде као потенцијали локалног развоја у будућој визији територије: 1) програм урбане обнове; 2) програм реквалификације пејзажа; 3) реконструкција старог млина у полифункционални културни центар. Сваки од ових аспеката представља интегративни део Дугорочног програма и извор података за израду Менаџмент плана, као специфичног циља пројекта.

Сремски Карловци, Капела мира
Сремски Карловци, Капела мира

Године 2005. започето је са реализацијом првог сегмента пројекта – Програмом урбане обнове. Током 2005. и 2006. дефинисана је нова граница просторне културно-историјске целине, која обухвата 87 блокова (1177 објекта). У току је израда нове одлуке о утврђивању Историјског града Сремских Карловаца за непокретно културно добро – просторну културно-историјску целину, како би овај простор добио адекватан правни статус. Урађена је идентификација појединачних објеката на терену, на нивоу упитника, обављено дигитално снимање, инсталирана база података, унети подаци за објекте унутар целине, обављено фотограметријско снимање већег дела будуће целине. Активности везане за реализацију првог сегмента пројекта финални резултат добиће у студији Програм урбане обнове чија је израда у току.

Сремски Карловци, панорама
Сремски Карловци, панорама
ВРХ