НАЗИВ ЛОКАЛИТЕТА: САРЛАХ (ЈУГ), Пирот, општина Пирот

РУКОВОДИЛАЦ АРХЕОЛОШКИХ ИСКОПАВАЊА: мр Предраг Пејић, археолог

ОПИС РАДОВА НА АРХЕОЛОШКОМ ЛОКАЛИТЕТУ:

Археолошким ископавањима локалитета Сарлах југ (базилика) констатовано је неколико културних хоризоната. Касносредњевековно-ранотурски културни хоризонт.

Средњевековни културни хоризонт – На целој истраживаној површини локалитета откривани су једино спорадично фрагменти керамичких посуда у површинским слојевима. Они свакако припадају обрађиваној површини у близини касносредњевековног Пирота на Сарлаху (на остацима касноантичко-рановизантијског Туреса/Кумедаве) и истовремене тврђаве Пиротски град, источно од насеља. Касноантичко-рановизантијски хоризонт– Откривени су остаци четири грађевинска објекта (4). Преко целог локалитета утврђени су грађевински објекти израђивани од чврстог и нетрајног материјала. Грађевине од чврстог материјала коришћене су у дужем временском периоду тако да су приметна рушења, преградње и дозиђивања. Откривени објекти су груписани и вероватно представљају средишњи део насеља. Хоризонт чине и дебљи културни слојеви по вертикалној и хоризонталној стратиграфији.

Објекти од нетрајног материјала откривани су како у блажем делу падине јужне стране Сарлаха, тако и око средине стрмијег дела падине. У блажем, нижем делу падине откривене су две поднице од запечене земље, које вероватно представљају мање колибе. У стрмијем делу падине откривенa су такође два објекта, али овде полуукопане земунице. Ту се простире мека стена жутог пешчара која се лако копа. У њој је нађен покретан археолошки материјал (фрагментоване керамичке посуде, уломци стаклених посуда, бронзани, коштани и гвоздени предмети) који се датује у 4 век, а откривен је и новчић Валентинијана II.

Раноримски хоризонт – Откривен је једино око средине локалитета у пределу блажег и нижег дела падине. Овом хоризонту припада један откривен гроб спаљеног покојника. По свему судећи на овом налазишту постоје индиције да се налази хоризонт некрополе спаљених покојника који се може датовати оквирно у први век наше ере.

Праисторијски хоризонт – Присуство и овог културног хоризонта само се може претпоставити на основу мање количине фрагмената керамичких посуда откривених изнад здравице.

Касно-античка грађевина
Касно-античка грађевина
Грађевина
Грађевина
Остаци касно-античког предграђа Туреса
Остаци касно-античког предграђа Туреса
ВРХ